HIST2305 - Arbeid og dagligliv 1800-2000

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Dette emnet vil gje ei historisk innføring i utvalde tema frå det folk har fylt sine liv med mest gjennom alle tider, arbeid og daglegliv. Målet er å rette eit kulturhistorisk blikk mot korleis desse felta har gjennomgått forandringar på fleire plan i løpet av dei siste to hundreåra, med blant anna industri, byvekst, massekommunikasjon og nye familiemønster. Og kanskje har arbeid og daglegliv gjennomgått enda meir grunnleggande forandringar i dei siste femti åra enn sidan industrialiseringa starta?

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskapar
Kandidaten
- har oversikt over viktige utviklingstrekk innanfor utvalde tema frå historia om arbeid og daglegliv etter 1800
- er kjent med ulike arbeidsmåtar og retningar i historieskriving om arbeid og daglegliv

Ferdigheiter
Kandidaten
- kan resonnere, argumentere og orientere omkring utvalde tema frå historia om arbeid og daglegliv
- kan reflektere over kva plass arbeid og daglegliv har hatt og kan ha som felt å forske og undervise om i historiefaget
- kan reflektere over korleis ulike kjeldetypar, teoriar og metodar kan brukast til å opparbeide kunnskap på feltet
- har ei viss trening i å gjere dette skriftleg (ved å ha skrive ei semesteroppgåve under rettleiing

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar og seminar.
Innlevering av essay, eventuelt framlegging av seminarinnlegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminarinnlegg/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2006 7.5 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 05.12.2017 09:00 D8, bygg 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.