HI402213 - Intensivsykepleie 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Tema 1: Intensivsykepleie ved komplekse sykdomstilstander / skader og avansert medisinsk / kirurgisk behandling.
-Det kritisk syke nyfødte / premature barnet
-Behandling av nyfødte / premature i kuvøse (NIDCAP)
-Den multitraumatiserte pasienten
-traumemottak
-terapautisk hypotermibehandling
-dialyse
-avansert monitorering
-intensivsykepleie til den kirurgiske pasient
-donorsykepleie
-medikamentregning
-medisinsk teknisk utstyr
-Organismens reaksjoner på traume/skade og sykdom, komplikasjoner og behandling
-betydningen av pasientens alder i intensivsykepleie
-Respiratorbehandling
-Non- invasiv ventilasjon
-Avansert monitorering av respirasjon og sirkulasjon

  Tema 2: Forskningsbasert kunnskap
-systematisk kunnskaps sammenstilling
-forskningsbasert praksis
-anvendelse av forskning i klinisk praksis
-utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer
-kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-har avansert kunnskap om sykepleie til den kritisk syke og andre pasienter som gjennomgår medisinsk / kirurgisk behandling
-har inngående kunnskaper om intensivsykepleie til pasienter som gjennomgår komplekse sykdomstilstander, skader og avansert medisinsk/kirurgisk behandling
-har inngående kunnskap om intensivssykepleie ved donorkirurgi
-har inngående kunnskap om intensivsykepleie til den multitaumatiserte pasient 
-har inngående kunnskap om hvordan vurdering av vitenskapelige studier gjennomføres
-har inngående kunnskap om et område innen egen spesialitet

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-kan planlegge, gjennomføre, koordinere og evaluere intensivsykepleie og medisinsk / kirurgisk behandling til pasienter i ulike aldrer, med ulik kulturell bakgrunn og med ulike behov for helsetjenester
-kan på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre fagpersoner observere og overvåke pasienter under avansert medisinsk / kirurgisk behandling, og handle i samsvar med faglige, etiske og juridiske standarder
-kan i samarbeid med behandlende lege og andre aktuelle fagpersoner kommunisere med pasient og pårørende om behandling og videre pasientforløp
-kan planlegge, iverksette og gjennomføre, på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre fagpersoner, relevante tiltak til pasienter med multitraume
-jobber kunnskapsbasert i utøvelse av intensivsykepleie
-samhandler og koordinerer i behandlingsteamet
-kritisk vurderer kvalitative og kvantitative studier

Læringsutbytte - generell kompetanse:
-har avansert klinisk kompetanse i intensivsykepleie, og utøver yrket i samsvar med kravene til evidensbasert praksis
-anvender faglig skjønn i yrkesutøvelsen
-har en kritisk-analytisk holdning til fag og yrkesutøvelse
-vurderer aktuell kunnskap innen valgt fagområde
-har inngående kompetanse i vurdering av aktuell kunnskap innen eget fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
-Forelesninger simulering, refleksjon og selvstudium.                 

Obligatoriske arbeidskrav:
-Ved simulering er det 90% obligatorisk deltakelse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

1 ukes individuell hjemmeeksamen (100%)
Tillatte hjelpemidler: alle
Karakterskala: A-F, E er laveste ståkarakter

Ny og utsatt eksamen: individuell hjemmeeksamen (100%)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

Bestått Emne HI401013 Intensivsykepleie 1, HI401113 medisinsk og naturvitenskapelig emner 1og HI401814 kliniske studier 2.Må være tatt opp på studieprogrammet videreutdanning i intensivsykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
30.10.2017

Innlevering
06.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.