HI401914 - Intensivsykepleie, kliniske studier 3, 11 uker veiledet praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 11 uker HJELPEMIDD

Faglig innhold

Generelle temaer:
-Intensivsykepleie også ved mer komplekse sykdomstilstander og i forhold til spesielle behandlingsformer og prosedyrer, observasjoner og kliniske vurderinger
-Organisering, ledelse og kvalitetssikring av intensivavsnittene.
-Etiske og juridiske utfordringer og samhandling med pasient og pårørende.
-Kritisk sykdom og avansert medisinsk/kirurgisk behandling er belyst i et livsløps- og flerkulturelt perspektiv.

Intensivsykepleie.Fag- / ansvarsområder og profesjonell identitet
-Organisering og kvalitetssikring av intensivavsnittene
-Mikrobiologi, hygiene og smittevern
-Forberedelse av pasienter til ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Mottak av pasient og pårørende i intensivavdelingen
-Forebygging av komplikasjoner og skade
-Koordinering
-Dokumentasjon
-Sikker bruk, kontroll og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr
-Vurdering og overvåkning av respirasjon og sirkulasjon
-Postoperativ sykepleie til pasienter som har gjennomgått ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Overflytting og transport

Avansert medisinsk teknisk utstyr
-medisinsk gass og gassteknisk utstyr
-elektrisitetslære og elektromedisinsk utstyr
-melderutiner og ansvarsforhold
-defibrillator
-blodvarmer
-utstyr til terapautisk nedkjøling av pasient-utstyr til oppvarming
-utstyr til avansert monitorering
-utstyr til autotransfusjon
-respirator, CPAP, BiPAP og utstyr til O2-administrasjon
-dialysemaskiner
-infusjonspumper, ernæringspumper, smertepumper

Tema fra hovedemne 1,2 og 3 i rammeplan for intensivsykepleie (2005) vil være gjeldende.

Ved intensivavdelingen
-Helhetlig sykepleie til respiratorpasienten og andre aktuelle pasientkategorier i avdelingen
-Grunnleggende prinsipper i behandlingen av ulike pasientkategorier og de fysiologiske forandringer ved slike lidelser og behandling.

Ved medisinsk overvåkningsavdeling
-Helhetlig sykepleie til hjertepasienten og andre aktuelle pasientkategorier i avdelingen
-Fysiologiske forandringer ved hjertesykdom og de behandlingsformer som er aktuelle.
-Rytme og elektrokardiografisk overvåking.

Ved postoperativ avdeling
-Undersøkelser og vurderinger før anestesi og kirurgi
-Premedikasjon og anestesiformer, deres virkninger og hensikt.
-Intensivsykepleie til postoperative pasienter.
-Overvåking av vitale funksjoner
-Teknikker og utstyr for å opprettholde frie luftveier
-Spesielle behov som barn og deres pårørende har i oppvåknings-avdelingen

Ved mottak avdeling
-Mottak av pasient med akutt og kritisk sykdom.
-Triage av pasienter og prioritering i forhold til dette
-Rutiner for traumemottak og andre akutteamfunksjoner ved avdelingen.
-AMK-sentralen og til ambulansepersonalet, med fokus på samhandling i pasientforløpet.

Ved neonatal intensiv/nyfødt intensiv avdeling
-Undersøkelser og vurderinger av det nyfødte og premature barnet
-Aktuelle medikamenter som blir brukt
-Medisinsk teknisk utstyr som er aktuelle for bruk til nyfødte og premature barn
-Spesialsykepleie etter NIDCAP-metoden
-Spesielle behov til barn og deres pårørende i nyfødtintensiv avdelingen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-Har avansert kunnskap om sykepleie til den kritiske syke
-Har forståelse for sykdom i et livsløpsperspektiv
-Har avansert kunnskap om relevante etiske utfordringer for arbeid med kritisk syke
-Har inngående kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
-Har avansert kunnskap om utvikling av klinisk kompetanse
-Har forståelse for kjønnsperspektivet i forhold til klinisk sykdom
-Har kunnskap om omtenksom samhandling i pasientforløp

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-Kan administrere og koordinere avansert medisinsk behandling
-Har avanserte ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke pasienten, og sette i verk relevant tiltak
-Kan dokumentere for å kvalitetssikre arbeidet i samsvar med faglige, juridiske og etiske retningslinjer
-Kan planlegge, gjennomføre og evaluere informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere.
-Kan utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene
-Understøtter pasienters og pårørendes mestring av sykdom og medisinsk/kirurgisk behandling
-Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke

Læringsutbytte - Kompetanse:
-Utøver individuelt tilpasset intensivsykepleie med utgangspunkt i pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter
-Har kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
-Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke
-Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeid med kritisk syke
-Har avansert klinisk kompetanse
-Kan arbeide kunnskapsbasert.
-Ansvar for egen læring og faglig utvikling og kan ta imot veiledning.
-Tar aktivt del i etiske refleksjoner og beslutningsprosesser
-samhandler i det medisinske teamet slik at pasientens behov for helsehjelp ivaretas
-Viser evner til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
-Behersker medikamentregning

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Det vil bli tatt i bruk arbeidsformer som skal stimulere utvikling av selvstendighet og evne til samhandling. simulering, forelesninger, refleksjon, selvstudium                      

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er krav til 90% deltaking. Ved hospitering skal det leveres en skriftlig rapport som inneholder læringsutbytte, hensikt og faglig vurdering av hospiteringsperioden . Hospiteringen skal godkjennes av Høgskolen.

Mer om vurdering

Det gjennomføres midt- og sluttevaluering.
Midtvurderingen skal gjennomføres senest tre uker før praksisperiodens slutt. Ved tvil om at studenten vil oppnå bestått, skal studenten ha skriftlig melding. Ved ikke bestått kan studenten framstille seg på nytt i neste ordinære semester for emnet, forutsatt ledige praksisplasser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

HI401013 Intensivsykepleie 1, HI401113 Medisinsk og naturvitenskapelige emne 1 og HI401814 kliniske studier 2. Studenten må ha bestått praksis for å kunne fortsette i studiet, og få tittelen inetnsivsykepleier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100 HJELPEMIDD
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.