HI401814 - Intensivsykepleie, kliniske studier 2, 12 uker veiledet praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Generelle tema:
-Intensivsykepleie ved komplekse sykdomstilstander og spesielle behandlingsformer og prosedyrer, observasjoner og kliniske vurderinger
-Etiske og juridiske utfordringer og samhandling med pasient og pårørende.
-Organisering, ledelse og kvalitetssikring av perioperative avdelinger og andre intensivavsnitt.
-Informere og veilede pasienter og pårørende i intensivavdelingene
-Kommunikasjon med mennesker i krise 

Tema fra hovedemne 1,2 og 3 i rammeplan for intensivsykepleie (2005) vil være gjeldende.

Intensivsykepleie.Fag- / ansvarsområder og profesjonell identitet
-Organisering og kvalitetssikring av intensivavsnittene
-Mikrobiologi, hygiene og smittevern
-Forberedelse av pasienter til ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Mottak av pasient og pårørende i intensivavdelingen
-Forebygging av komplikasjoner og skade
-Koordinering
-Dokumentasjon
-Sikker bruk, kontroll og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr
-Vurdering og overvåkning av respirasjon og sirkulasjon
-Postoperativ sykepleie til pasienter som har gjennomgått ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Overflytting og transport

Avansert medisinsk teknisk utstyr
-medisinsk gass og gassteknisk utstyr
-elektrisitetslære og elektromedisinsk utstyr
-melderutiner og ansvarsforhold
-defibrillator
-blodvarmer
-utstyr til terapautisk nedkjøling av pasient
-utstyr til oppvarming
-utstyr til avansert monitorering
-utstyr til autotransfusjon
-respirator, CPAP, BiPAP og utstyr til O2-administrasjon
-dialysemaskiner
-infusjonspumper, ernæringspumper, smertepumper

Ved intensivavdelingen:
-Helhetlig sykepleie til respiratorpasienten og andre aktuelle pasientkategorier i avdelingen
-Grunnleggende prinsipper i behandlingen av ulike pasientkategorier og de fysiologiske forandringer ved slike lidelser og behandling.

Ved medisinsk overvåkningsavdeling
-Helhetlig sykepleie til hjertepasienten og andre aktuelle pasientkategorier i avdelingen
-Fysiologiske forandringer ved hjertesykdom og de behandlingsformer som er aktuelle.
-Rytme og elektrokardiografisk overvåking.

Ved postoperativ avdeling
-Undersøkelser og vurderinger før anestesi og kirurgi
-Premedikasjon og anestesiformer, deres virkninger og hensikt.
-Intensivsykepleie til postoperative pasienter.
-Overvåking av vitale funksjoner
-Teknikker og utstyr for å opprettholde frie luftveier
-Spesielle behov barn og deres pårørende har i oppvåknings-avdelingen

Ved mottak avdeling-
Mottak av pasient med akutt og kritisk sykdom.
-Triage av pasienter og prioritering i forhold til dette
-Rutiner for traumemottak og andre akutteamfunksjoner ved avdelingen.
-Arbeidsoppgavene i AMK-sentralen og til ambulansepersonalet, med fokus på samhandling i pasientforløpet.

Ved neonatal intensiv/nyfødt intensiv avdeling
-Undersøkelser og vurderinger av det nyfødte og premature barnet
-Aktuelle medikamenter som blir brukt
-Medisinsk teknisk utstyr som er aktuelle for bruk til nyfødte og premature barn
-Spesialsykepleie etter NIDCAP-metoden
-Spesielle behov barn og deres pårørende har i nyfødtintensiv avdelingen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-Har inngående kunnskap om sykepleie til den kritiske syke
-Har inngående kunnskap og forståelse om den kritisk syke i et livsløp-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv
-Har inngående kunnskap om relevante etiske utfordringer for arbeid med kritisk syke
-Har inngående kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
-Har kunnskap om utvikling av klinisk kompetanse
-Har forståelse for kjønnsperspektivet i forhold til klinisk sykdom
-Har kunnskap om omtenksom samhandling i pasientforløp
-Har kritisk reflektert holdning til egen yrkesutøvelse

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-Kan administrere avansert medisinsk behandling
-Har kompetanse i selvstendig bruk og kvalitetssikring av avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke pasienten, og sette i verk relevant tiltak
-Kan dokumentere for å kvalitetssikre arbeidet i samsvar med faglige, juridiske og etiske retningslinjer
-Kan planlegge, gjennomføre og evaluere informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere.
-Kan utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene

Læringsutbytte - Generell kompetanse:
-Utøver individuelt tilpasset intensivsykepleie med utgangspunkt i pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter
-Har kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
-Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke
-Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeid med kritisk syke
-Har avansert klinisk kompetanse
-Kan arbeide kunnskapsbasert.
-Ansvar for egen læring og faglig utvikling.
-Viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
-Kan samhandle i team med andre faggrupper
-Behersker medikamentregning

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Praksis, refleksjon og veiledning. Det vil bli tatt i bruk arbeidsformer som skal stimulere utvikling av selvstendighet og evne til samhandling.    

Obligatoriske arbeidskrav: Det er krav om 90% deltaking i praksisperioden.
Ved hospitering skal det leveres en skriftlig rapport som inneholder læringsutbytte, hensikt og faglig vurdering av hospiteringsperioden . Hospiteringen skal godkjennes av universitetet.

Mer om vurdering

Det gjennomføres midt- og sluttevaluering.
Midtvurderingen skal gjennomføres senest tre uker før praksisperiodens slutt. Ved tvil om at studenten vil oppnå bestått, skal studenten ha skriftlig melding. Ved ikke bestått kan studenten framstille seg på nytt i neste ordinære semester for emnet, forutsatt ledige praksisplasser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

Bestått HI401714 kliniske studier 1. Studenten må ha bestått praksis for å kunne fortsette i studiet, og få tittelen inetnsivsykepleier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.