HI401714 - Intensivsykepleie, kliniske studier 1, 10 uker veiledet praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100

Faglig innhold

Generelle tema:
-Intensivsykepleie i forhold til de vanligste sykdomstilstandene, behandlingsformene og pasientsituasjonene i avdelingen.
-Observasjoner og kliniske vurderinger av pasienter med kritisk sykdom og avansert medisinsk/kirurgisk behandling belyst i et livsløps- og flerkulturelt perspektiv.
-Informasjon, undervisning og veiledning av pasienter og pårørende i intensivavdelingen.
-Kommunikasjon med mennesker i krise.

Tema fra hovedemne 1,2 og 3 i rammeplan for intensivsykepleie (2005) vil være gjeldende. I tillegg til de overordnede læringsutbyttene for dette emnet forventes det mer konkret for ulike typer kliniske studier:

Intensivsykepleie.Fag- / ansvarsområder og profesjonell identitet
-Organisering og kvalitetssikring av intensivavsnittene
-Mikrobiologi, hygiene og smittevern
-Forberedelse av pasienter til ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Mottak av pasient og pårørende i intensivavdelingen
-Forebygging av komplikasjoner og skade
-Koordinering
-Dokumentasjon
-Vurdering og overvåkning av respirasjon og sirkulasjon
-Postoperativ sykepleie til pasienter som har gjennomgått ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Overflytting og transport

Avansert medisinsk teknisk utstyr
-Sikker bruk, kontroll og vedlikehold av medisinsk-teknisk utstyr
-medisinsk gass og gassteknisk utstyr
-elektrisitetslære og elektromedisinsk utstyr
-melderutiner og ansvarsforhold
-defibrillator
-blodvarmer
-utstyr til terapautisk nedkjøling av pasient
-utstyr til oppvarming
-utstyr til avansert monitorering
-utstyr til autotransfusjon
-respirator, CPAP, BiPAP og utstyr til O2-administrasjon
-dialysemaskiner
-infusjonspumper, ernæringspumper, smertepumper

Ved Intensivavdelingen
-Helhetlig sykepleie til respiratorpasienten og andre aktuelle pasientkategorier i avdelingen
-Grunnleggende prinsipper i behandlingen av ulike pasientkategorier og de fysiologiske forandringer ved slike lidelser og behandling.

Ved Medisinsk overvåkning
-Helhetlig sykepleie til hjertepasienten og andre aktuelle pasientkategorier i avdelingen
-Fysiologiske forandringer ved hjertesykdom og de behandlingsformer som er aktuelle.
-Rytme og elektrokardiografisk overvåking.

Ved postoperativ avdeling
-Undersøkelser og vurderinger før anestesi og kirurgi
-Premedikasjon og anestesiformer, deres virkninger og hensikt.
-Intensivsykepleie til postoperative pasienter.
-Overvåking av vitale funksjoner
-Teknikker og utstyr for å opprettholde frie luftveier
-Spesielle behov barn og deres pårørende i oppvåknings-avdelingen

Ved mottak avdeling
-Mottak av pasient med akutt og kritisk sykdom.
-Triage av pasienter og prioritering 
-Rutiner for traumemottak og andre akutteamfunksjoner ved avdelingen.
-Arbeidsoppgavene i AMK-sentralen og til ambulansepersonalet, med fokus på samhandling i pasientforløpet.

Ved neonatal intensiv/nyfødt intensiv avdeling
-Undersøkelser og vurderinger av det nyfødte og premature barnet
-Atuelle medikamenter som blir brukt
-Medisinsk teknisk utstyr som er aktuelle for bruk til nyfødte og pramature barn
-Kan anvende spesialsykepleie etter NIDCAP-metoden
-Ivareta de spesielle behov barn og deres pårørende har i nyfødtintensiv avdelingen.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-har kunnskap om intensivsykepleierens ansvarsområder og profesjonelle identitet i et historisk og samfunnsmessig perspektiv
-har grunnleggende kunnskap om ulike sykdomstilstander/skader og medisinsk/kirurgisk behandling
-har kunnskap om sykepleie til den kritisk syke
-Har forståelse for sykdom i et livsløps-, flerkulturelt- og kjønnsperspektiv
-Har kunnskap om relevante etiske og juridiske utfordringer for arbeid med kritisk syke
-Har grunnleggende kunnskap om kritisk syke, pårørende- og helsepersonellerfaringer ved kritisk sykdom
-Har kunnskap om utvikling av klinisk kompetanse
-Har kunnskap om omtenksom samhandling i pasientforløp

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-Kan, under veiledning, administrere avansert medisinsk behandling
-Har grunnleggende ferdigheter i bruk og kvalitetssikring av avansert medisinsk-teknisk utstyr
-Kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke pasienten, og sette i verk relevant tiltak, under veiledning
-Kan dokumentere for å kvalitetssikre arbeidet i samsvar med faglige, juridiske og etiske retningslinjer
-Kan, under veiledning, planlegge, gjennomføre og evaluere informasjon, undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og medarbeidere.
-Kan utføre og ta ansvar for infeksjonsforebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø, utstyr og personlig hygiene
-Utøver individuelt tilpasset intensivsykepleie under veiledning med utgangspunkt i pasient og pårørende sine ressurser og rettigheter
-samhandling i det medisinske teamet

Læringsutbytte - Generell kompetanse:
-Har grunnleggende kompetanse knyttet til ulike medisinske/kirurgiske tilstander og ulike former for medisinsk / kirurgisk behandling
-Har kompetanse i å støtte mennesker i sorg og krise
-Har et bevisst forhold til eget verdigrunnlag og egne holdninger i arbeidet med kritisk syke
-Kan identifisere, vurdere og drøfte aktuelle etiske og juridiske problemstillinger
-Har kompetanse i å bruke relevante kunnskapsressurser for videre læring og faglig utvikling i arbeid med kritisk syke
-Kan arbeide kunnskapsbasert.
-Ansvar for egen læring og faglig utvikling.
-Viser evne til å gi og ta imot tilbakemelding, og til å gjøre seg bruk av veiledning
-Behersker medikamentregning

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Praksis, refleksjon og veiledning. Det vil bli tatt i bruk arbeidsformer som skal stimulere utvikling av selvstendighet og evne til samhandling.      

Obligatoriske arbeidskrav:
Det er krav om 90% deltaking i praksisperioden.

Mer om vurdering

Det gjennomføres midt- og sluttevaluering.
Midtvurderingen skal gjennomføres senest tre uker før praksisperiodens slutt. Ved tvil om at studenten vil oppnå bestått, skal studenten ha skriftlig melding. Ved ikke bestått kan studenten framstille seg på nytt i neste ordinære semester for emnet, forutsatt ledige praksisplasser.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sykepleie/helsefag. Autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant praksis etter autorisasjon.Studenten må ha bestått praksis for å kunne fortsette i studiet, og få tittelen inetnsivsykepleier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.