HI401113 - Medisinske og naturvitenskapelige emner 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Tema 1: Sykepleie til kritisk syke ved ulike sykdomstilstander og behandlingsformer.
-Kirurgiske tilstander
-Medisinske tilstander
-Hjerte- og karsykdommer
-Lungesykdommer
-Diabetes / endokrinologiske tilstander
-Sykdommer i nyre- og urinveier
-Sykdommer i mage- tarmsystemet
-Blodsykdommer
-Nevrologiske tilstander
-Smertetilstander
-Ervervet hjerneorganisk skade (medisinsk og traumatisk)
-Infeksjonssykdommer
-Alvorlige kroniske tilstander med akutt forverring / interkurrent sykdom
-Palliasjon
-Sammenhengen mellom psykisk og somatisk sykdom
-Pasientsikkerhet
-Anestesiologi
-Avansert hjerte lungeredning (AHLR)
-Farmakologi
-grunnleggende reseptorfarmakologi
-Absorbsjon, distribusjon og utskilling av legemiddel
-Interaksjoner og bivirkninger

Tema 2: Væske- / elektrolytter og syre- / base regulering.
-Væske- og elektrolytter
-Syre-base regulering og -forstyrrelser
-Ernæring og metabolisme ved sykdom og traumer
-Infusjon og transfusjon

Tema 3: Mikrobiologi, hygiene og smittevern.
-Generelle prinsipp for sykdomsforebyggende arbeid
-Hygieniske aspekt ved spesialavdelingen
-Infeksjonsforebyggende tiltak
-Mikrobiologi

Tema 4: Strålevern
-Røntgenstråling 
-MR
-Nukleærmedisin

Emneansvarlige: Torstein Hole og Tove Bjørnland vadset

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
-har inngående kunnskap om ulike sykdomstilstander og medisinsk/kirurgisk behandlingsformer
-har kunnskap og kompetanse knyttet til kroppen sin syre-/base og væske-/elektrolyttbalanse
-har kunnskap om hygiene og smittevern
-har kunnskap om sammenhenger mellom psykiske og somatiske lidelser
-har innsikt i sammenhengen mellom medisinsk/kirurgisk behandling og valg av anestesimetode/anestesimedikament
-har inngående kunnskap om absorpsjon, distribusjon og utskilling av legemiddel
-har avansert kunnskap om basal og avansert hjerte-lungeredning

Læringsutbytte - Ferdigheter:
-kan gjennomføre delegerte medisinske og kirurgiske oppgaver i samarbeid med andre fagpersoner
-kan observere, overvåke og vurdere den kritisk syke og rapportere til andre fagpersoner i behandlingsteamet
-kan handle selvstendig og forsvarlig i akutte og kritiske situasjoner i og utenfor sykehus
-kan anvende hygieniske prinsipper som fremmer hygienisk standard ved avdelingen

Læringsutbytte - Generell kompetanse:
-utøver individuelt tilpasset intensivsykepleie
-har inngående forståelse for egen rolle, eget ansvarsområde og pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesning og selvstudium.          

Obligatoriske arbeidskrav:
Bestått teoretisk og praktisk test i basal og avansert hjerte - lungeredning AHLR.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

6 timers individuell skriftlig skoleeksamen.(Skoleeksamen).
ny og utsatt eksamen: skoleeksamen
tillatte hjelpemidler: ingen
Karakterskala: A-F, E er laveste ståkarakter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Intensivsykepleie (931IN)

Forkunnskapskrav

Må være tatt opp på studieprogram for videreutdanning i intensivsykepleie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 29.11.2017 09:00 G328C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.