course-details-portlet

HFYS3007 - Bacheloroppgave i fysioterapi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Bacheloroppgavens tema skal ha tilknytning til utøvelsen av fysioterapifaget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan vise bred fysioterapifaglig kunnskap om sentrale tema, teorier og metoder innenfor aktuelt fagområde
 • kan gjennom bacheloroppgaven vise til kunnskap om fysioterapifagets sentrale idegrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag
 • kan formulere, utforske og besvare en vitenskapelig problemstilling
 • har kunnskap om ulike kilder, relevante fagdatabaser og retningslinjer for korrekt bruk av kilder i eget arbeid
 • har kunnskap om kildekritikk og prinsipper og verktøy for systematisk søking i relevante fagdatabaser

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kritisk vurdere kunnskap for å belyse og drøfte ulike teoretiske perspektiver som er aktuelle for en problemstilling
 • kan tydeliggjøre et reflektert valg av kildetyper, utføre litteratursøk i relevante fagdatabaser, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler
 • kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i skriftlig form
 • kan planlegge og gjennomføre en bacheloroppgave i tråd med vitenskapelige kriterier og etiske krav
 • kan reflektere over fysioterapifaglig utøvelse i lys av aktuell teori
 • kan utøve kildekritikk
 • kan planlegge og gjennomføre litteratursøk på en systematisk måte samt dokumentere prosessen

Ferdighet

Studenten...

 • kan planlegge, gjennomføre og ferdigstille en skriftlig oppgave med vitenskapelighet tilhørende bachelornivå
 • kan vise en kritisk-analytisk holdning og anvender oppdatert vitenskapelig litteratur, og annen holdbar og relevant kunnskap
 • kan søke etter og bruke kvalitetssikret informasjon og faglitteratur i oppgaveskriving
 • kan reflektere over valg av ulike kilder
 • kan gjøre et bevisst valg av kildetyper, argumentere for valget og dokumentere egen kildebruk etter gjeldende regler

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid alene eller parvis. Alle studenter skal ha veiledning før bacheloroppgaven leveres til sensur. Obligatorisk arbeidskrav: prosjektplan.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektplan

Mer om vurdering

Eksamen:

Eksamen i dette emnet er innlevering av bacheloroppgave. Bacheloroppgaven skal følge retningslinjene for bacheloroppgave som blir publisert på emnesiden på Blackboard.

Dersom kandidaten ønsker å levere bacheloroppgave på nytt forsøk (dvs. forbedring av karakter eller karakter «ikke bestått») må studenten(e) levere ny besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig. Oppgaven kan presentere det samme temaområde med samme empiri/datagrunnlag.

Obligatorisk aktivitet:

Prosjektplan er et obligatorisk arbeidskrav og må godkjennes av veileder før gjennomføring av bachelorprosjekt og levering av eksamen. Arbeidskravet er kun godkjent for ett semester. Det vil si at arbeidskravet må godkjennes samme semester som bacheloroppgaven innleveres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført andre studieår, dvs. at emnene HFYS2001, HFYS2002, og HFYS2005 må være bestått før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Anbefalt litteratur finnes på Blackboard. For øvrig selvvalgt relevant metodelitteratur og litteratur relatert til bacheloroppgavens tema.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS3003 15.0 HØST 2017
FYST2900 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Bacheloroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU