course-details-portlet

HFYS2002 - Samhandling og relasjon i fysioterapi II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Fokuset i dette emnet er den gjensidige påvirkningen som til enhver tid finner sted mellom individ, miljø og samfunn. Studentene skal få kunnskap og forståelse for de samhandlende, relasjonelle og samfunnsmessige sidene ved yrkesutøvelsen. Sentrale temaer innen emnet er; psykologi og pedagogikk, stats- og kommunalkunnskap, etikk, personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse, samt helsefremmende og forebyggende arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten kan:
- anvende psykologisk og pedagogisk teori for å kunne forstå og forklare samfunnsmessige, personlige og følelsesmessige aspekter ved sykdom og funksjonsvansker
- vise innsikt i og forståelse for hvordan samfunnsmessige, personlige og følelsesmessige aspekter ved sykdom og funksjonsvansker innvirker på hverandre, samt kunne diskutere hvilken betydning disse har for utøvelsen av fysioterapifaget
- forklare hvordan indre og ytre faktorer påvirker kroppen, og hvordan følelser og sinnsstemninger uttrykkes gjennom kroppslige uttrykk og bevegelser
- definere fysioterapeuters rolle og bidrag innen helsefremmende og forebyggende arbeid
- forklare hvordan indre og ytre faktorer påvirker kroppen, og hvordan følelser og sinnsstemninger uttrykkes gjennom kroppslige uttrykk og bevegelser

Ferdighet
Studenten kan:
- fremme brukers egne ressurser og tro på egen mestring
- opptre faglig og etisk forsvarlig i tråd med yrkesetiske retningslinjer i rollen som fysioterapeut
- gjennom egen bevegelse og refleksjon bli bevisst hvordan kroppen og bevegelser påvirkes av indre og ytre faktorer

Generell kompetanse
Studenten kan:
- vise forståelse for hvilken betydning helsepolitiske prioriteringer, organisering av helsetjenesten, samt lovverket som regulerer helsetjenesten har for fysioterapi
- følge, forstå og anvende en etisk refleksjonsmodell i tråd med yrkesetiske retningslinjer
- i møte med pasienter anvende kunnskap om hvordan indre og ytre faktorer påvirker kropp og bevegelse

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen inneholder forelesninger, gruppeoppgaver, tilrettelagt arbeid, selvstudium og egenbevegelse.

Obligatorisk tilstedeværelse foreligger på deler av emnet og annonseres i timeplanen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav: Muntlig
 • Arbeidskrav: personlige, kulturelle og sosiale aspekter ved bevegelse
 • Obligatorisk deltagelse ved ferdighetstrening
 • Arbeidskrav: Pedagogikk, psykologi, etikk
 • Arbeidskrav: etikk - gjennomgang med lærer etter praksis
 • Arbeidskrav: Avspenning/samhandling/relasjon
 • Arbeidskrav: Etikk eller personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
 • Obligatorisk tilstedeværelse: kasustikker i pedagogikk og psykologi

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er en 6 timers skriftlig skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:
- Etikk eller personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
- Etikk - gjennomgang med lærer etter praksis
- Avspenning, samhandling, relasjon
- Obligatorisk tilstedeværelse ved deler av undervisningen

Det er krav om obligatorisk deltagelse i emnet. Fravær vil få følgende konsekvenser:
- fravær mindre enn 20 %: Dersom studenten ikke møter på dager med obligatorisk tilstedeværelse vil han/hun måtte gjøre ett individuelt arbeidskrav fastsatt av faglærer.
- fravær på 20 % eller mer: studenten vil miste eksamensretten i emnet.

Ved fravær/ikke levering av arbeidskrav (innlevering eller muntlig høring) vil studenten måtte levere et individuelt arbeidskrav som kompensasjon.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert til godkjent for at man har adgang til eksamen. Kandidaten trenger ikke å gjennomføre arbeidskrav på nytt dersom vedkommende stryker på ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført første studieår, dvs. at eksamen i emnene HFYS1005, HFYS1006, HFYS1007 og HFYS1008 må være bestått for å ha eksamensadgang i emnet.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard ved oppstart i emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT25 15.0 01.08.2012
FYST2203 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Fysioterapi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 17.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 24.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU