course-details-portlet

HFYS2001 - Sykdomslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Sentrale temaer er hjerte-, kar- og lungesykdommer, livsstil-relaterte tilstander, nevrologiske sykdommer, psykiatri, ortopedi, pediatri, muskel- og skjelettsykdommer, reumatiske sykdommer, onkologi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal kunne:
- forklare og gjøre rede for patologiske prosesser ved ulike sykdommer av relevans for fysioterapeuter på ulike nivåer i helsetjenestene
- gjøre rede for omtrentlig forekomst av sykdommer, samt ulike faktorer som påvirker risiko for å utvikle sykdom og faktorer som kan forebygge og trenere videre sykdomsutvikling
- beskrive de mest utbredte medisinske og kirurgiske behandlingsmetoder til anvendelse ved de ulike patologiske tilstander, samt ha kjennskap til at ulike medisinske og kirurgiske prosedyrer vil kunne ha konsekvenser for valg av fysioterapeutiske tiltak og deres dosering og progresjon

Ferdighet
Studenten skal kunne bruke kunnskap:
- om patologiske tilstanders ulike prognoser og forløp for å sette dette inn i et relevant perspektiv ved valg av fysioterapeutiske undersøkelser og tiltak

Generell kompetanse
Studenten skal:
- kunne vurdere hvilke fysioterapiundersøkelser og -tiltak som er aktuelle ut fra grunnleggende kunnskap om patologiske tilstander og deres forløp

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen inneholder oversiktsforelesninger, selvstudium, tilrettelagt arbeid i grupper og oppsummeringstimer med foreleser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav. Se emnebeskrivelse for utdyping.
  • Obligatorisk deltagelse ved ferdighetstrening 80 %
  • Arbeidskrav: Tester

Mer om vurdering

Avsluttende eksamen: 6 timer skriftlig skoleeksamen uten tillatte hjelpemidler.

Obligatorisk aktivitet: Forprøve på 60 minutter som består av flervalgsoppgaver. 70% av besvarelsen må være riktig besvart for å få godkjent og for å kunne fremstille seg til eksamen. Dersom ikke godkjent på første forsøk, kan kandidaten innvilges ett forsøk til. Nytt forsøk gjennomføres tidligst 7 virkedager etter første forsøk.

Kandidater som har bestått forprøven trenger ikke å gå opp til nytt forsøk dersom de stryker på ordinær eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Fullført 1. studieår, dvs. at emnene HFYS1005, HFYS1006, HFYS1007 og HFYS1008 må være bestått for at kandidaten har eksamensadgang i emnet.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum vil foreligge i Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
3GFT24 15.0 01.08.2012
FYST2202 7.5 01.09.2020
FYST2204 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 07.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL111 lyseblå sone Sluppenvegen 14 7
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 41
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 25
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU