course-details-portlet

HERG201P - Klinisk og etisk resonnering - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 6 uker
Praksis
Praksis

Faglig innhold

- Anvendelse av kunnskap fra emner i 1.studieår
- Kartlegging / eller intervensjon
- Kommunikasjon og samarbeid brukere og helsepersonell
- Samarbeidspartneres roller og funksjon
- Samhandling i helse- og velferdstjenesten
- Problemløsningsprosesser, arbeidsmodeller
- Klinisk og etisk resonnering i arbeid med brukere/pasienter
- Kulturelt og sosialt mangfold
- Helse- og velferdssystemets oppbygging og lovregulering
- Helsearbeiders plikter og rettigheter
- Pasientrettigheter

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har bred kunnskap om yrkesetiske retningslinjer
- har økt kunnskap om yrkesidentitet ved å delta aktivt i hverdagen til ergoterapeut og gjennom ulik tilnærming til behandlingsmetoder
- har kunnskap om kartlegging
- har kunnskap om klinisk og etisk resonnering
- har kunnskap om menneskers forutsetninger og omgivelsenes mulighet for aktivitet og deltagelse

Ferdighet
Studenten
- reflekterer over meiningsfull aktivitet
- anvender kunnskap om menneskets aktivitet og helse i samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser
- behersker å analysere utføring av aktivitet
- praktiserer profesjonell atferd i tråd med arbeidslivets og yrkesfeltets normer og krav
- reflekterer over personlige og faglige læringsområder for å sikre livslang læring
- identifiserer brukers aktivitetshistorie; deres situasjon, aktivitetsutfordringer og aktivitetsmuligheter
- anvender standarder, lover og forskrifter som regulerer arbeidsplass og profesjon samt helsepersonellets plikter og rettigheter pasienters rettigheter
- behersker å kommunisere tydelig til alle relevante samarbeidspartnere

Kompetanse
Studenten
- får erfaring/innsikt i hvordan gjennomføre en kartlegging (dersom det er mulig på praksisplassen)
- får erfaring/innsikt i hvordan gjøre en intervensjon (dersom det er mulig på praksisplassen)
- har innsikt i og kan identifisere etiske dilemma i praksisstudier
- har innsikt i betydningen av tverrfaglig samarbeid og kan utveksle synspunkter med andre for å bidra til utvikling av gode praksisstudier

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer 6 ukers praksisstudier. I tillegg kommer forberedelser og etterarbeid, der læringsprosessen av terapeutiske ferdigheter vektlegges. Studentene skriver logg underveis i praksisstudiene. I tillegg til praksisstudiene er egenstudier og veiledning sentrale arbeidsformer. Det gies tilbud om 1 time veiledning på Arbeid 1 og Arbeid 2, i tillegg avtales ringeavtaler med student og praksisveileder i starten av praksisperioden. Det vises forøvrig til praksisheftet og gjeldende retningslinjer for praksisstudier.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på praksisforberedelser,inkludert valg av praksissted, forberedende gruppemøte med emneveileder og undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse på for- og etterarbeid

Mer om vurdering

Prosessvurderingen i emnet består av:
- Praksisstudier
- 2 Rapporter som benevnes Arbeid 1 og Arbeid 2
- Obligatorisk tilstedeværelse i undervisning, for- og etterarbeid. Alle delene vektes likt.

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.


Innleveringer
Det er innlevering av to rapporter som inngår i Prosessvurderingen, Arbeid 1 og Arbeid 2. Begge må være vurdert til bestått for at emnet som helhet kan bli vurdert som bestått. Arbeid 1 og Arbeid 2 er knyttet til studentens arbeid i praksisperioden og må derfor være vurdert til bestått samme semester som praksisperioden avvikles.

Arbeid 1: Etisk refleksjon med utgangspunkt i praksiserfaring og etikkteori. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 1 time veiledning. Ved ikke bestått ved 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterligere gang samme semester. Det gis ytterligere 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

Arbeid 2: Klinisk resonnering med utgangspunkt i praksisstudier. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 1 time veiledning. Ved ikke bestått ved 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterligere gang samme semester. Det gis ytterligere 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

Ved fravær på mer enn 40 % på obligatorisk undervisning, for- og etterarbeid, ilegges studenten et individuelt arbeidskrav. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at hele praksisperioden kan vurderes til bestått. Ved ikke godkjent arbeidskrav ved 1.gangs innlevering er det anledning til å levere arbeidskravet en gang til. Studenten kan starte i praksisstudiet før arbeidskravet er vurdert.

Generelt
Ved ikke-bestått resultat eller gyldig fravær er neste mulighet til å ta praksisstudier ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet eller ikke bestått på Arbeid 1 eller Arbeid 2 og obligatorisk tilstedeværelse på for- og etterarbeid, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt.

Studenten har anledning til å gjennomføre samme praksisemne to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

Studenten må ha grunnleggende kunnskap om teorier og yrkesutøvelse i ergoterapi og grunnleggende kunnskaper om menneskekroppen, dvs bestått eksamen i HERG1001, observasjonspraksis og obligatoriske arbeidskrav i HERG1002 for å kunne starte i praksisstudier.

Kursmateriell

Pensum publiseres i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ETG1110 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praksis
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU