course-details-portlet

HERG2003 - Psykisk helse, aktivitet og deltagelse, forebygging, behandling og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 25/100 ALLE
Klinisk/praktisk eksamen 50/100
Skriftlig eksamen 25/100 40 minutter E

Faglig innhold

Aktivitetsutfordringer knyttet til psykisk helse; sorg og kriser, stress og sårbarhet, angst, depresjon og bipolaritet, psykoser, personlighetsforstyrrelser, suicidalitet, selvskading, rus, spiseforstyrrelser, incest og seksuelt misbruk
- Sosiale omgivelser og aktivitet
- Stigmatisering
- Psykiatriens historie
- Motivasjon og aktivitet
- Kommunikasjon og interaksjonsferdigheter fra MoHO (ACIS)
- Recovery (bedringsprosesser)
- Brukermedvirkning og brukerdeltagelse
- Barn, unge og psykisk helse
- Eldre og psykisk helse
- Ergoterapeutiske kartleggingsmetoder og tiltak innen psykisk helse
- Aktivitetsanalyse
- Bruk av aktivitet som tiltak for å fremme deltagelse, både individuelt og i gruppe
- Behandling, rehabilitering og forebygging (inkl. oppsøkende virksomhet)
- Lovverk og aktuelle føringer for psykisk helse

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- gjør rede for begrepet psykisk helse, sammenhengen mellom psykisk helse og aktivitet, samt hvordan stigmatisering påvirker oppfattelse av mennesker med psykiske utfordringer
- gjør rede for hvordan menneskelig utvikling, kommunikasjon - og interaksjonsprosesser, mestring, motivasjon, emosjoner, læring, sosial tenkning og påvirkning, har betydning for aktivitet og psykisk helse
- gjør rede for teori om hvordan menneskelige ressurser/styrker kan ha betydning for å bygge opp og vedlikeholde god psykisk helse, samt kjennetegn på bedringsprosesser (recovery) innen psykisk helse
- gjør rede for hvordan aktivitetsanalyse kan brukes til å analysere og gradere aktivitetsproblem
- gjør rede for aktivitetsproblem som kan oppstå på grunn av følgende psykiske utfordringer; sorg og kriser, stress og sårbarhet, angst, depresjon, mani, psykoser, personlighetsforstyrrelser, suicidalitet, selvskading, rus, spiseforstyrrelser, incest og seksuelle misbruk
- gjør rede for barns og unges aktivitetsproblem som følge av egne psykiske utfordringer og/eller deres nærmiljø.
- gjør rede for ergoterapeutiske problemløsningsprosesser og tiltak innen psykisk helse, samt bruk av aktivitet og gruppeaktivitet som tiltak i forbindelse med behandlende, rehabiliterende, og forebyggende ergoterapeutisk arbeid.
- gjør rede for utfordringer kulturelle forskjeller kan skape både i forhold til definisjon og aksept av psykiske lidelser, samt utøvelse av ergoterapi innen psykisk helse.
- gjør rede for plikter og rettigheter i lovverk og føringer, inkludert etiske dilemma i forbindelse med bruk av tvang

Ferdigheter
Studenten
- anvender kunnskap om samspill mellom individ og omgivelser, aktivitet og deltagelse i ulike situasjonsbeskrivelser og reflekterer over faglige relevante problemstillinger
- anvender kunnskap om empati, kommunikasjon og interaksjon for å forstå betydningen av brukermedvirkning og brukerperspektiv med utgangspunkt i brukers aktivitetshistorie og aktivitetsproblem
- anvender kunnskap om gruppeaktivitet som metode innen psykisk helse for å planlegge, lede og gjennomføre en gruppeaktivitet
- anvender aktivitetsanalyse til å analysere en aktivitet
- anvender ACIS (Assessment og Communication and Interaction Skills) for å bli bevisst kommunikasjon og hvordan egen/andres aktivitet og deltagelse påvirkes

Generell kompetanse
- har innsikt i og tilegner seg teoretisk kunnskap, utvikling av yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse
- er i stand til å se sammenhengen mellom psykisk helse, aktivitet og deltagelse
- er i stand til å foreslå ergoterapeutiske rehabiliterende, forbyggende og behandlende tiltak innen psykisk helse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer forelesninger, gruppearbeid, selvstudier, temadager/seminar og ferdighetsundervisning.

Veiledning er også en læringsform og aktivitet. I tillegg til to timer veiledning på eksamensoppgaven,får studentene to timer veiledning på ferdighetstrening/arbeidskrav om kommunikasjonsferdigheter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i ferdighetsundervisning
  • Deltakelse i gruppearbeid
  • Obligatorisk tilstedeværelse i seminar

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er 3-delt.
Del 1: Skriftlig gruppeoppgave med tildelt situasjonsbeskrivelse. Besvarelsen skal være på 3900 ord. Det gis 2 timer veiledning. Vektes 25%. Ved utsatt eksamen gjelder forbedring av tildelt situasjonsbeskrivelse ved ordinær eksamen.

Del 2: Ferdighetseksamen i gruppe med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av gruppeaktivitet. Det gis felles veiledning i klasse som forberedelse til eksamen. Individuell karaktersetting. Vektes 50%. Hvis en eller flere i gruppa skal gå opp til utsatt vurdering skal den enkelte gjennomføre sin opprinnelige planlagte del av gruppeaktiviteten for sensorene. Hvis hele gruppa skal opp til utsatt vurdering skal aktiviteten gjennomføres som beskrevet opprinnelig.

Del 3: 40 min individuell multiple choice eksamen. Vektes 25%.

Obligatoriske arbeidskrav
Det er flere obligatoriske arbeidskrav i emnet. Samtlige av arbeidskravene må være vurdert til godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang.
- Deltakelse i ferdighetsundervisning
- Deltakelse i gruppearbeid
- Innlevering av ACIS. Skriftlig vurdering av egne kommunikasjonsferdigheter.

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

Generelt:
Utsatt eksamen avvikles i de vurderingsdelene hvor det er studenter som enten har gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Det er kun studenter som har gyldig fravær eller resultat "ikke bestått" som kan gå opp til utsatt eksamen.

Ved ikke bestått deleksamen må den del som ikke er bestått tas om igjen. Det gis klageadgang i hver enkelt vurderingsdel. Det er ikke mulighet til å klage på karakter ved ferdighetseksamen (ikke etterprøvbar).
I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er normalt ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.
- Dersom en studenten har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
- En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskap, ferdigheter og holdninger om aktivitetsteorier, aktivitetsanalyse, somatisk helse og motoriske ferdigheter, dette forutsetter at eksamen i HERG1002 må være bestått før studenten kan avlegge eksamen i HERG2003.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum vil foreligge på Blackboard ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG2001 15.0 01.09.2017
ETG2203 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Gruppeeksamen 25/100 ALLE

Innlevering 30.10.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Klinisk/praktisk eksamen 50/100

Utlevering 26.10.2020

Innlevering 28.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 25/100 E 23.10.2020 12:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL228 Sluppenvegen 14 3
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 39
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 35
Vår UTS Gruppeeksamen 25/100 ALLE

Innlevering 19.03.2021

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Klinisk/praktisk eksamen 50/100

Utlevering 05.03.2021

Innlevering 05.03.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 16:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig eksamen 25/100 E 12.03.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU