course-details-portlet

HELG6011 - Introduksjon til mindfulness: teoretisk/filosofisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og introduksjon til praksis

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder mindful praksis i form av daglig praktisering av formelle mindfulness øvelser (kroppscanning, mindful bevegelse, sittende meditasjon). Studentene vil få kjennskap til det teoretiske og filosofiske grunnlaget og hvor mindfulness kommer fra, med fokus på buddhistisk psykologi og den iboende sannhet at livet inkluderer lidelse, hva som skaper lidelse, og frigjøring fra lidelse (de fire edle sannheter, den åttedelte vei). Studentene vil også få et grovt overblikk over forskningsfeltet innen mindfulness, og hvor stort dette er blitt. Noen utvalgte tema vil trekkes frem (emosjonsregulering, grunnleggende prosesser / involverte nettverk i hjernen under meditasjon), i tillegg til at studentene velger seg ut et tema de selv er interesserte i og fordyper seg i dette (til avsluttende semesteroppgave).

Læringsutbytte

Gjennom dette emnet vil studentene opparbeide og tilegnet seg en grunnleggende forståelse og kjennskap til hva mindfulness er. Studentene vil få en direkte erfaring med de formelle mindfulness øvelsene (kroppscanning, mindful bevegelse og sittende meditasjon), og disse vil praktiseres daglig gjennom hele modulen. I tillegg vil studentene tilegne seg teoretisk kunnskap om mindfulness og få en introduksjon til det filosofiske grunnlaget mindfulness hviler på. Studentene vil også bli introdusert for bredden i forskningsfeltet på mindfulness, både grunnleggende prosesser i meditasjon, virksomme mekanismer, og effekten av ulike tilnærminger, spesielt MBSR (Mindfulness-basert stress reduksjon, et strukturert 8-ukers program). Etter endt studie vil studenten være i stand til å formidle hva mindfulness er og hva det ikke er, samt ha grunnlaget for å ha etablert sin egen personlige meditasjonspraksis.

Etter fullført og bestått emne vil studenten kunne:

Kunnskaper:

 • ha faglig kunnskap det filosofiske og teoretiske grunnlaget for mindfulness
 • ha kjennskap til ulike mindfulnessprogrammer (for eksempel MBSR, MBCT), hva som kjennetegner dem, og deres formål.
 • kjenne til forskningsgrunnlaget for mindfulness og finne relevante studier/artikler

Ferdigheter:

 • praktisere mindfulness
 • reflektere kritisk rundt gjøren og væren, stress og mestring, kropp og sinn
 • vite når og hvorfor mindfulnessbaserte tilnærminger kan benyttes og ikke

Generell kompetanse:

 • bruke teoretiske, forskningsbaserte og egen-erfarte argumenter i diskusjon med kollegaer, fagfolk og andre
 • ha grunnleggende kunnskap om det teoretisk grunnlag og forskningsgrunnlag for mindfulness, og reflektere kritisk rundt dette
 • reflektere kritisk omkring mindfulness, dets bruk og effekter
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter seg av både tradisjonell undervisning / forelesninger, små- og storgruppe diskusjoner, reflekterende skriving og flipped classroom (hvor studentene presenterer tema de skal fordype seg i).

Undervisningen er samlingsbasert og går over hele dager. På samlingene benyttes små- og storgruppe diskusjoner, tradisjonell undervisning fra faglærere i form av faglige innlegg over gitte tema, og lærerne guider formell mindfulness praksis. Studentene leverer korte refleksjonsnotater etter hver samling og etablerer en daglig mindfulness praksis på ca. 30 minutter.

Undervisningen er lagt opp i fem samlinger på totalt syv dager. Samling 1 og 4 er todagers samlinger med fysisk oppmøte på NTNU sitt kontor i Oslo, mens samling 2, 3 og 5 gjennomføres digitalt på Zoom.

Det settes forbehold om tilstrekkelig antall studenter for at emnet tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

 • Individuell presentasjon av selvvalgt tema
 • Individuelt refleksjonsnotat mellom hver samling (ca 300 ord)
 • Notat om egen motivasjon (ca 500 ord)
 • Refleksjon over teoretisk/filosofisk grunnlag (ca 500 ord)

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 • Notat om egen motivasjon for studiet (ca. 500 ord)
 • Individuell presentasjon om et selvvalgt tema i mindfulness på samling 4 (10 - 15 minutter)
 • Innlevering av individuelle skriftlige arbeidskrav
  • Refleksjonsnotater om egen prosess, mellom hver samling (minst 300 ord)
  • Refleksjon over teoretisk og / eller filosofisk grunnlag (ca. 500 ord)

Obligatoriske aktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen i emnet. Dersom obligatoriske innleveringer ikke er godkjent vil ikke studenten få ta eksamen det gjeldende semester, men kan ta eksamen igjen påfølgende semester dersom obligatoriske innleveringer da er godkjent.

Vurderingsform: Avsluttende semesteroppgave (2500 ord +/- 10%).

Utsatt eksamen: I påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori D - Høyere grad - Finansiering 65% institutt 35% student (MHEVUDH65)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU