HBVE2007 - Psykisk helse hos barn og unge

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 7 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet består i hovedsak av temaene psykiske lidelser, rusavhengighet og seksuelle overgrep

 • aktuelle lover og forskrifter, plikter og rettigheter
 • historie og utviklingstrekk innenfor tiltak og behandling
 • ulike teorier, perspektiver og arbeidsmetoder
 • makt og innflytelse
 • barn og psykiske lidelser
 • materielle, biologiske, sosiale, psykologiske og kulturelle faktorers betydning for utvikling av psykiske lidelser og rusavhengighet i forhold til barn og unge.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som har fullført emnet har

 • kunnskap om emnets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • kunnskap om juridiske og organisatoriske rammer som er relevante for arbeidet i tiltak og behandling
 • kunnskap om den betydning barn og unges oppvekstforhold har for utvikling av psykiske lidelser, sosiale problemer og rusavhengighet
 • kjennskap til forskning og utviklingsarbeid innenfor området tiltak og behandling for barn og unge.
 • aktiviteters betydning i arbeid med barn og unges helse

 

Ferdigheter

Studenter som har fullført emnet kan

 • redegjøre for emnets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • redegjøre for den betydning barn og unges oppvekstforhold har for utvikling av psykiske lidelser, sosiale problemer, rusavhengighet, vold, kriminalitet og andre problem
 • reflektere over betydningen av tilrettelegging for utviklings- støttende prosesser i individ, familie og nettverk
 • redegjøre for betydningen av egen og andres relasjonskompetanse i arbeidet med utsatte barn, ungdom og familier
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • anvende aktiviteter i helsearbeid med barn og unge

 

Generell kompetanse

Studenter som har fullført emnet

 • har innsikt i egen relasjonskompetanse og yrkesetiske problemstillinger
 • kan formidle kunnskap skriftlig og muntlig
 • har innsikt i rammemessige og relasjonsmessige utfordringer i forbindelse tiltak og behandling av barn og unge.
 • har innsikt i barn, ungdom og familiers behov for oppfølging og støtte, og i barnevernets ansvar i denne sammenheng.
 • kan reflektere over egne verdier og holdninger i møte med menneskers hjelpebehov
 • kan identifisere og redegjøre for etiske problemstillinger og dilemmaer
 • har innsikt i aktiviteters betydning i helsearbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, filmfremvisning, ferdighetstrening i gruppe og selvstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse i ferdighetstrening

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være godkjent for å gå opp til eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

 

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

HBVE1003, HBVE1004,HBVE102P og HBVE1005 må være bestått.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet
 

 

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE2003 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100 ALLE

Utlevering
21.09.2017

Innlevering
28.09.2017

Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Innlevering via Inspera https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.