HBVE102P - Sosialpedagogisk praksis på barn og unges arena

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Deltatt Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført
Deltatt Bokstavkarakterer - Bestått - Fullført
Rapport Bestått/Ikke bestått
Praksis Bestått/Ikke bestått

Faglig innhold

Emnet vil rette søkelyset på anvendelse av sosialpedagogisk kompetanse på barn og unges arena, med særlig fokus på utsatte barn og unge.

 

Aktuelle undervisningstema vil være:

 • arbeid med læringsmål for praksisstudiet
 • sosialpedagogisk arbeid i forhold til individ, gruppe, nettverk og organisasjoner
 • taushetsplikt, observasjon og opplysningsplikt
 • dokumentasjon, kvalitetssikring og evaluering av arbeidsmetoder i praksis
 • bruk av aktivitetsfaget i praksis
 • sammenhengen mellom analytisk kompetanse og handlingskompetanse
 • yrkesetikk og fagetiske dilemmaer.
 • utveksling av praksiserfaringer og refleksjon over egen fagutøvelse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenter som har fullført emnet har:

 • kunnskap om praksisstedets organisering, arbeidsoppgaver og tiltak
 • kunnskap om tverrfaglig samarbeid mellom ulike etater som har ansvar for barn og unges oppvekst
 • kunnskap om hvordan utsatte barn og unge kan inkluderes i samfunnet
 • kunnskap om barn og unges rett til medvirkning
 • kunnskap om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett
 • kunnskap om yrkesetiske prinsipper og etiske utfordringer

 

Ferdigheter

Studenter som har fullført emnet kan:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere sosialpedagogisk arbeid i samarbeid med barn og unge, familien og andre samarbeidsparter
 • kan anvende metoder for observasjon av barn i ulike situasjoner og reflektere over observasjonene
 • tilrettelegge for lek og kreative aktiviteter med barn og unge
 • ta opp faglige og personlige temaer knyttet til sosialpedagogisk arbeid i veiledning med praksisstedet
 • reflektere over, og være kritisk til egen profesjonelle utvikling

 

Generell kompetanse

Studenter som har fullført emnet kan:

 • utføre sosialpedagogisk arbeid med utsatte barn og unge med mål om inkludering i samfunnet
 • møte barn og unge med åpenhet, ydmykhet og anerkjennelse

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, forelesninger, gruppearbeid, selvstudier, praksisstudier og veiledning.

Mer om vurdering

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt påfølgende vårsemester. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (barnevernspedagog) (HSGBVB)

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i HBVE1003 og HBVE1004.

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i barnevern ved NTNU

Kursmateriell

Pensum publiserers i Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBVE101P 15.0 01.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Deltatt
Vår ORD Deltatt
Vår ORD Praksis
Vår ORD Rapport
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.