HBIO3004 - Medisinsk laboratorieteknologi 5B, Immunhematologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Blodtyper; klassifikasjon og nomenklatur; antigen, antistoff og arv
Fenotyping
Irregulære blodtypeantistoff; screening, identifisering og titrering
Pretransfusjonstester
Klinisk relevans for ulike immunhematologiske undersøkelser
Blodtappe-prosedyrer
Blodkomponentfremstilling
Hemoterapi og transfusjonskomplikasjoner
Kvalitetssikring i blodbanklaboratoriet

Læringsutbytte

Studentene kan
• Forklare arvegang og utvikling av blodtypeantigener i ABO- og Rh-systemene
• Forklare dannelse av blodtypeantistoff i ABO- og Rh-systemene
• Gjengi blodtypeantigen i andre blodtypesystem:
o MNSs-systemet
o P-systemet
o Lutheran-systemet
o Kell-systemet
o Lewis-systemet
o Duffy-systemet
o Kidd-systemet
o I-systemet
og
forklare hvordan blodtypeantistoff mot antigen i disse systemene dannes
• Forklare hensikten med blodkomponenter og hvordan disse fremstilles og oppbevares
• Vite hensikten med transfusjonsterapi
• Forklare ulike former for transfusjonsreaksjoner
• Kjenne til hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte og autohemolytisk sykdom hos voksne
• Kjenne til kriterier for utvelgelse av blodgivere
forklare klinisk relevans for ulike immunhematologiske undersøkelser
gjøre rede for blodtappe-prosedyrer og blodkomponentfremstilling
forklare hemoterapi og transfusjonskomplikasjoner
gjøre rede for viktigheten av kvalitetssikring i blodbanklaboratoriet

ABO- og Rh(D)- typing

Studenten skal etter gjennomført oppgave:
• Kunne forklare analyseprinsippet for ABO- og Rh(D)- typing.
• Kunne gjøre rede for antigen-antistoff reaksjon, agglutinasjon /hemagglutinasjon.
• Kunne utføre cellevask og lage cellesuspensjoner av vaskede og pakkede erytrocytter
• Kunne forklare og kjenne til hvordan man praktisk løser uoverensstemmelser som kan oppstå mellom forward- og revers-reaksjoner ved ABO-typing.
• Kunne utføre ABO- og Rh(D)- typing med tilhørende kvalitetssikring.
• Kunne vurdere resultatet av ABO- og Rh(D)- typing.
• Kunne føre sikker og oversiktlig logg over utført arbeid.

ABO- , Rh(D)- og Rh svak(D)- typing, Rh-fenotyping, og K-typing

Studenten skal etter gjennomført oppgave:
• Kunne forklare prinsippet for svak D-typing
• Kunne avgjøre ved hvilke lab-resultat og pasientgruppe skal utføres svak D-typing.
• Kunne utføre svak D-typing og vurdere resultatet.
• Kunne forklare prinsippet for indirekte antiglobulin teknikk/test (IAT).
• Kunne gjøre rede for feilkilder ved IAT.
• Kunne forklare prinsippet for Rh-fenotyping ved bruk av enzymteknikk og Gel-kort.
• Kunne utføre Rh-fenotyping og K-typing ved bruk av Gel-kort og forklare prinsippet
• Kunne føre sikker og oversiktlig logg over utført arbeid.


Blodtypeantistoff- screening og –identifisering med gel-teknikk

Studenten skal etter gjennomført oppgave:
• Kunne forklare hensikten med blodtypeantistoff-screening.
• Kunne forklare prinsippet for blodtypeantistoff-screening.
• Kunne gjøre rede for blodtypeantistoffs egenskaper, både naturlig forekommende- og irregulære, og dets optimale reaksjonstemperatur.
• Kunne gjøre rede for valg av screeningceller.
• Kunne forklare hensikten med blodtypeantistoff-identifisering.
• Kunne forklare prinsippet for blodtypeantistoff- identifisering.
• Kunne gjøre rede for antall og kriterier for valg av panelceller til blodtypeantistoff- identifisering.
• Kunne vurdere resultatene av blodtypeantistoff-screening og – identifisering.
• Kunne forklare prinsippet for IAT ved bruk av Anti-Humant-Globulin(AHG) – gel-kort.
• Kunne avgjøre hos hvilke pasientgrupper skal utføres blodtypeantistoff- Screening og -identifisering.
• Kunne forklare klinisk relevans for blodtypeantistoff- screening og -identifisering.
• Kunne gjøre rede for kvalitetssikring av blodtypeantistoff-identifisering.
• Kunne føre sikker og oversiktlig logg over utført arbeid.


Blodtypeantistoff- titrering med gel-teknikk

Studenten skal etter gjennomført oppgave:
• Kunne forklare hensikten med blodtypeantistoff-titrering.
• Kunne forklare prinsippet for blodtypeantistoff- titrering.
• Kunne gjøre rede for valg av titreringsceller.
• Kunne utføre 2-folds fortynningsteknikk.
• Kunne forklare hva en semi-kvantitativt metode er.
• Kunne vurdere resultatene ved en blodtypeantistoff-titrering.
• Kunne forklare prinsippet og feilkilder for IAT ved bruk av gel-teknikk.
• Kunne avgjøre hos hvilke pasientgrupper skal utføres blodtypeantistoff- titrering.
• Kunne forklare den kliniske relevansen for blodtypeantistoff- titrering.
• Kunne føre sikker og oversiktlig logg over utført arbeid.


Blodtypeserologiske undersøkelser av gravide med hensyn til profylaktisk Anti-D behandling

Studenten skal etter gjennomført oppgave:
• Kunne gjøre rede for vanlige/rutine immunhematologiske undersøkelser som tilbys alle gravide kvinner i Norge.
• Kunne gjøre rede for hensikten med de valgte laboratorieundersøkelser.
• Kunne gjøre rede for tilfeller der gravide kvinner er aktuelle for anti-D behandling.
• Kunne gjøre rede for immunhematologiske undersøkelser som utføres etter fødselen hos mor og barn dersom mor er typet Rh (D) negativ.
• Kunne gjøre rede for immunhematologiske undersøkelser som utføres ved tilfeller der gravide kvinner har dannet irregulært blodtypeantistoff.
• Kunne forklare hensikten med Direkte Antiglobulin Test (DAT) hos nyfødte barn/ i navlestrengsblod.
• Kunne forklare prinsippet for DAT.
• Kunne vurdere og forklare konsekvensene av oppnådde resultat ved mor-barn-undersøkelser.
• Kunne avgjøre ved hvilke laboratorieresultat det er aktuelt med Anti-D behandling.
• Kunne gjøre rede for klinisk relevans for mor-barn-undersøkelser med hensyn til Anti-D behandling.Pretransfusjonsundersøkelser

Studenten skal etter gjennomført oppgave:
• Kunne gjøre rede for de vanlige/rutine pretransfusjonsanalyser som utføres.
• Kunne gjøre rede for pretransfusjonsanalyser som utføres ved øyeblikkelige hjelp /haste situasjoner.
• Kunne forklare hensikten med enkelt- og utvidet-forlik.
• Kunne forklare prinsippet for enkelt- og utvidet-forlik.
• Kunne forklare i tilfeller det er nødvendig å utføre utvidet-forlik.
• Kunne gjøre rede for kompatible blodtyper som kan transfunderes (erytrocyttkonsentrat og/eller plasma) til pasienter med blodtype A, B, O, eller AB.
• Kunne gjøre rede for årsaker ved eventuelt positiv enkelt-forlik.
• Kunne gjøre rede for årsaker ved eventuelt positiv utvidet-forlik.
• Kunne forklare klinisk relevans for blodtransfusjon/hemoterapi.
• Kunne føre sikker og oversiktlig logg over utført arbeid.
Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid (2-3 studenter i gruppe) med muntlig og skriftlig presentasjon, og 40 timer obligatorisk intern- og ekstern studiepraksis

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatorisk praksis

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen: Mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIO104P Medisinsk laboratorieteknologi 1 må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Eva D. Quinley;Immunohematology, Principles and Practice(Lippincott, siste utgave). Blodforskriften, Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050204-0080.html Utdelt materiale Alternativ litteratur/tilleggslitteratur: Whitlock, Sheryl A.Immunohematology for Medical Laboratoryn Technicians, Delmar (2010)/siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 14.11.2017 09:00 H3 Datalab 524 (Fraggle) , H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.