course-details-portlet

HBIO3004 - Medisinsk laboratorieteknologi 5B, Immunhematologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Blodtyper; klassifikasjon og nomenklatur; antigen, antistoff og arv Fenotyping Irregulære blodtypeantistoff; screening, identifisering og titrering Pretransfusjonstester Klinisk relevans for ulike immunhematologiske undersøkelser Blodtappe-prosedyrer Blodkomponentfremstilling Hemoterapi og transfusjonskomplikasjoner Kvalitetssikring i blodbanklaboratoriet

Læringsutbytte

Ved gjennomgått emne skal Studentenl: - Ha inngående kunnskap om de laboratorieanalyser som må være utført og de kvalitetskrav som må være oppfylt før en person kan få transfundert trygge blodprodukt - Ha bred kunnskap om laboratorieanalysenes prinsipp, anvendelse og begrensninger - Kunne forklare hensikten med transfusjonsterapi og ulike former for transfusjonsreaksjoner - Kjenne til hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte og autohemolytisk sykdom hos voksne - Kjenne til kriterier for utvelgelse av blodgivere - Kunne anvende faglig kunnskap i praktisk utøvelse av nødvendige laboratorieanalyser som sikrer at en person får transfundert trygge blodprodukt

Læringsformer og aktiviteter

Studentens arbeisinnsats påregnes til 200 timer, hvorav 22 timer forelesninger, 40 timer obligatorisk intern- og ekstern studiepraksis, og egenaktivitet i form av gruppearbeid (2-3 studenter i gruppe), muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatorisk praksis

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen: Mars.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen

Ved søknad om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIO104P, Medisinsk laboratorieteknologi 1, må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Paula R. Howard "Basic&Applied Blood Banking and Transfusion Practices", 4.utgave, 2017, Elsevier. Blodforskriften, Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050204-0080.html Utdelt materiale Alternativ litteratur/tilleggslitteratur: Whitlock, Sheryl A.Immunohematology for Medical Laboratoryn Technicians, Delmar (2010)/siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI301511 6.0 HØST 2019
HBIOT2026 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 15.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU