course-details-portlet

HBIO3004 - Medisinsk laboratorieteknologi 5B, Immunhematologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Blodtyper; klassifikasjon og nomenklatur; antigen, antistoff og arv
Fenotyping
Irregulære blodtypeantistoff; screening, identifisering og titrering
Pretransfusjonstester
Klinisk relevans for ulike immunhematologiske undersøkelser
Blodtappe-prosedyrer
Blodkomponentfremstilling
Hemoterapi og transfusjonskomplikasjoner
Kvalitetssikring i blodbanklaboratoriet

Læringsutbytte

Studenten skal:

- Ha inngående kunnskap om de laboratorieanalyser som må være utført og de kvalitetskrav som må være oppfylt før en person kan få transfundert trygge blodprodukt
- Ha bred kunnskap om laboratorieanalysenes prinsipp, anvendelse og begrensninger
- Kunne forklare hensikten med transfusjonsterapi og ulike former for transfusjonsreaksjoner
- Kjenne til hemolytisk sykdom hos foster og nyfødte og autohemolytisk sykdom hos voksne
- Kjenne til kriterier for utvelgelse av blodgivere
- Kunne anvende faglig kunnskap i praktisk utøvelse av nødvendige laboratorieanalyser som sikrer at en person får transfundert trygge blodprodukt

Læringsformer og aktiviteter

Studentens arbeisinnsats påregnes til 200 timer, hvorav 22 timer forelesninger, 40 timer obligatorisk intern- og ekstern studiepraksis, og egenaktivitet i form av gruppearbeid (2-3 studenter i gruppe), muntlig og skriftlig presentasjon av fagstoff

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatorisk praksis

Mer om vurdering

Ny/utsatt eksamen: Mars.

Ved søknad om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIO104P, Medisinsk laboratorieteknologi 1, må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Paula R. Howard "Basic&Applied Blood Banking and Transfusion Practices", 4.utgave, 2017, Elsevier. Blodforskriften, Lovdata: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20050204-0080.html Utdelt materiale Alternativ litteratur/tilleggslitteratur: Whitlock, Sheryl A.Immunohematology for Medical Laboratoryn Technicians, Delmar (2010)/siste utgave. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI301511 6.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  6.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
  • Helse- og sosialfag
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 13.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU