course-details-portlet

HBIO3001 - Bacheloroppgave i bioingeniørfag

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 10 uker

Faglig innhold

Biblioteksøk. Bruk av referansedatabase. Statistikkøvinger.Aktuelle problemstillinger for selve Bacheloroppgaven er utarbeidet av fagmiljøene ved Universitetsklinikken St. Olavs Hospital, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU); Medisin og helsefakultet og Fakultet for naturvitenskap, Institutt for bioingeniørfag eller relevante, eksterne institusjoner.

Læringsutbytte

Studenten kan gjøre rede for og diskutere avgrensede faglige problemstillinger innen de medisinske laboratoriefagene; både muntlig og skriftlig (formell vitenskapelig rapport).Studenten kan kartlegge, problematisere og drøfte faglige spørsmål.Studenten kan samarbeide med andre fagpersoner om relevante problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Statistikkøvinger: Gruppearbeid 2 - 4 studenter pr. gruppe. Muntlig framlegg av statistikkøvinger.Bacheloroppgave: Gruppearbeid, 2-4 studenter pr.gruppe; innlevering av felles prosjektrapport. Studenten skal selvstendig utføre datainnsamling, analysearbeid og resultatbearbeiding. Bacheloroppgaven leveres gruppevis i form av en vitenskapelig prosjektrapport, samt en muntlig presentasjon. I enkelte tilfeller kan bacheloroppgaven leveres og presenteres individuelt. Forventet antall arbeidstimer: 425 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske statistikkøvinger

Mer om vurdering

Praksis fra bachelorprosjekt-perioden må være godkjent før innlevering av bacheloroppgaven. Muntlig framlegg og obligatoriske statistikkøvinger må være godkjent for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått emne, avtales ny oppgave i hvert tilfelle.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav.Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Studenten må være registrert i 3. årskull (må ha bestått minst 105sp. fra 1. og 2. årskull) og ha bestått HBIO104P Medisinsk Laboratorieteknologi 1.

Kursmateriell

Relevant litteratur må søkes av den enkelte student i samarbeid med fagmiljøene.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIOT2035 15.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Innlevering
20.05.2023


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU