course-details-portlet

HBIO2002 - Fysikk m/måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Optikk (geometrisk optikk, bølgeoptikk, optiske instrumenter).
Elektrisitetslære og elektronikk (likestrøm, vekselstrøm, halvlederkomponenter, grunnleggende kretslære, logiske kretser). Boolsk algebra. Instrumentelle analysemetoder (spektrofotometri, fluorescensanalyser, atomabsorpsjonsspektrofotometri,
flammeemisjonsspektrofotometri, elektrokjemi). Resultatberegninger på analyser.
Nucleærmedisin med fokus på strålingsfysikk, nucleærmedisinske målemetoder og strålevern.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal:
- ha kunnskap om de fysiske prinsipper som en del analysemetoder og måleteknikker bygger på
- ha kunnskap om begrensninger og feilmuligheter i analysemetoder
- ha kunnskap om enkle strømkretser
- ha kunnskap om partikkel- og bølgeegenskaper til elektromagnetisk stråling
- ha kunnskap om hvordan linser benyttes til avbildning og forstørring
- ha kunnskap om enkel Boolsk algebra.
- kunnskap om grunnleggende strålingsfysikk.
- ha kunnskap om bruken av nucleærmedisinske metoder og strålevern.
Ferdigheter
Kandidaten skal:
- kunne beregne konsentrasjoner ut fra målte signal fra måleinstrumenter
- kunne foreta beregninger på enkle strømkretser
- kunne regne på effekter som brytning, refleksjon og interferens
- kunne foreta beregninger på linseoptikk
- kunne gjøre beregninger på enkel Boolsk algebra.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriekurs og øvingsoppgaver med øvingsveiledning.
Forventet antall arbeidstimer totalt: 190 timer pr student. Forelesninger: 52 timer. Laboratorieøvelser: 9 timer. Regneøvinger: 8 timer. Egeninnsats :118 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriekurs
  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske laboratoriekurs som krever 100 % deltagelse og alle rapporter må være godkjent.

3 av 4 teoretiske øvinger må være godkjente.Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen:

Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX 

Formelsamling i matematikk (Gyldendal, Fagbokforlaget eller tilsvarende).

Tabeller og formler i fysikk (Gyldendal).Ny/utsatt eksamen: Juni

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Harvey, D., Analytical Chemistry 2.0 Electronic Version. Harvey, D., Modern Analytical chemistry, 2008, Print version ISBN 0-07-237547-7. Tietz, Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 8. ed, 2019, Elsevier, St.Louis. Tietz, Fundamentals of Clinical Chemistry an Molecular Diagnostics, 7. ed, 2014, Saunders, St.Louis. Manualer. Utdelte kopier av fagstoff for fysikkdelen og nucleærmedisindelen.   Grimnes, A .A., Jerstea, P. , Sletbak, B.: Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole 2011. ISBN 9788202347338.Alternativ litteratur: Skoog, West, Holler, Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 8.ed.Thomsen, 2004 ISBN 0-03-035523-0. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI201109 5.0 01.09.2019
HBIOA1006 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 19.12.2020

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

09:00

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU