HBIO2002 - Fysikk m/måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Optikk (geometrisk optikk, bølgeoptikk, optiske instrumenter).
Elektrisitetslære og elektronikk (likestrøm, vekselstrøm, halvlederkomponenter, grunnleggende kretslære, logiske kretser). Boolsk algebra. Instrumentelle analysemetoder (spektrofotometri, fluorescensanalyser, atomabsorpsjonsspektrofotometri,
flammeemisjonsspektrofotometri, elektrokjemi). Resultatberegninger på analyser.
Nucleærmedisin med fokus på strålingsfysikk, nucleærmedisinske målemetoder og strålevern.

Læringsutbytte

Studenten skal:
- ha kunnskap om de fysiske prinsipper som en del analysemetoder og måleteknikker bygger på
- ha kunnskap om begrensninger og feilmuligheter i analysemetoder
- kunne beregne konsentrasjoner ut fra målte signal fra måleinstrumenter
- ha kunnskap om enkle strømkretser og foreta beregninger på disse
- ha kunnskap om partikkel- og bølgeegenskaper til elektromagnetisk stråling og kunne regne på effekter som brytning, refleksjon og interferens.
- ha forståelse for hvordan linser benyttes til avbildning og forstørring, og kunne foreta beregninger på dette.
- kunne forstå og gjøre beregninger på enkel Boolsk algebra.
- kunne forstå grunnleggende strålingsfysikk.
- ha innsikt i bruken av nucleærmedisinske metoder og strålevern.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriekurs og øvingsoppgaver med øvingsveiledning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriekurs

Mer om vurdering

Obligatoriske laboratoriekurs som krever 100 % deltagelse og alle rapporter må være godkjent.

3 av 4 teoretiske øvinger må være godkjente.

 

Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen:

Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S.

Formelsamling i matematikk (Gyldendal, Fagbokforlaget eller tilsvarende).

Tabeller og formler i fysikk (Gyldendal).

 

Ny/utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp på bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Harvey, D., Analytical Chemistry 2.0 Electronic Version. Harvey, D., Modern Analytical chemistry, 2008, Print version ISBN 0-07-237547-7. Tietz, Fundamentals of Clinical Chemistry, 6. ed, 2008, Saunders, St.Louis. Tietz, Fundamentals of Clinical Chemistry, 7. ed, 2014, Saunders, St.Louis. Manualer. Utdelte kopier av fagstoff for fysikkdelen og nucleærmedisindelen.   Grimnes, A .A., Jerstea, P. , Sletbak, B.: Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole 2011. !SBN 9788202347338.Alternativ litteratur: Skoog, West, Holler, Crouch: Fundamentals of Analytical Chemistry, 8.ed.Thomsen, 2004 ISBN 0-03-035523-0. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 16.12.2017 09:00 R73 , R D1-185 Datasal , E1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.