HBIO106P - Samhandling og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Profesjon og profesjonalitet, bioingeniørens rolle i helsetjenesten og samfunnet, lover og regelverk. Organisering av helsetjenesten med vekt på primærhelsetjenesten. Kommunikasjon, samarbeidsprosesser, konflikt og konfliktløsning som bioingeniøren kan møte i helsetjenesten. Etikk; yrkesetikk med vekt på taushetsplikt og samtykke.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
Beskrive profesjonens utvikling og plass i samfunnet
Gjøre rede for hvordan helsetjenesten i Norge er bygd opp med vekt på primærhelsetjenesten
Gjøre rede for bioingeniørens rolle i helsetjenesten inkludert kommunikasjon, samhandling og samarbeidsprosesser
Finne, lese og forstå de lover som styrer profesjonsutøvelsen og gjøre rede for deres formål og hva de sier om taushetsplikt og samtykke (helsepersonell-, behandlingsbiobank-, pasient- og brukerrettighetsloven).
Beskrive og forklare hva taushetsplikt og samtykke i helsetjenesten er og hva det innebærer for de ulike aktører.
Beskrive grunnleggende etiske teorier og prinsipper innen medisin og helse
Beskrive og diskutere etiske dilemmaer innen medisin og helse (inkludert bruk av enkle refleksjonsmodeller)
Gjennomføre gruppeoppgaver med praktiske og teoretiske problemstillinger relatert til profesjonen?

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid/oppgaver, seminar og eksterne praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk seminar-/samlingsdeltakelse
  • Obligatorisk praksis
  • Obligatorisk semesteroppgave

Mer om vurdering

I dette faget er det ulike obligatoriske aktiviteter:

- Øvinger i forelesningstimer (minimum 80% tilstedeværelse)

- Gruppearbeid (100% deltakelse)

- Gruppeveiledninger (100% deltakelse)

- 2 prosjektarbeider (Faglig innhold og skriftlig fremstilling vurderes, detaljerte krav gis når oppgavene blir utdelte)

- Seminar (100% deltakelse, presentasjon og diskusjon)

- Eksterne praksisstudier (100% deltakelse, skikkethet vurderes av ekstern veileder)

 

De ulike obligatoriske aktivitetene vurderes med godkjent/ikke godkjent og man må ha deltatt på og fått godkjent alle aktivitetene for å kunne fremstilles seg til eksamen

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav og er forbeholdt studenter tatt opp til bachelor i bioingeniørfag NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Eide,H. og Eide, T.:Kommunikasjon i praksis. Samhandling, konfliktløsning og etikk. Gyldendal 2007. Ohnstad, B.; Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Gyldendal Akademiske Forlag, 2003. Nylenna, M.: Helsetjenesten i Norge - et overblikk. Gyldendal 2014. Ruyter, K.W.: Medisinsk og helsefaglig etikk. Gyldendal akademiske, 2007,
Bioingeniørfaglig institutt: Etikk for bioingeniører, NITO, 2005 Dalland, O.; Metode og oppgaveskriving for studenter. Oslo, 2005 Bjørndal, A.: Tenke- og arbeidsmåter i medisinen - en innføring i den medisinske logikk, Gyldendal Akademiske forlag, 2007 E.S.Andersen E.Schwencke; Prosjektarbeid - en veiledning for studenter. NKI-forlaget, 2001 Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI102009 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 25.05.2018 09:00 D3 , E5 , E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.