HBIO104P - Medisinsk laboratorieteknologi 1, grunnleggende laboratorieteknikker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 50/100 3 timer B
Skriftlig eksamen 50/100 1 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Blodprøvetaking. Behandling, oppbevaring og forsendelse av biologisk materiale. Grunnleggende laboratorieteknikker og kvalitetssikring i medisinsk laboratoriearbeid: Pipetteringsteknikker, sentrifugering, utsåing/ mikrobiologisk vurdering, manuelle og halvautomatiske celletellinger, manuelle kvantitative metoder, bruk av spektrofotometer og
mikroskop, kvalitetskontroll. Resultatføring og rapportering. Smittevern og HMS.

Læringsutbytte

Studenten kan:
Beskrive ulike blodprøvetakingsteknikker og andre preanalytiske forhold som er avgjørende for et korrekt analyseresultat.
Utføre blodprøvetaking (venepunksjon og hudpunksjon) på medstudent.
Beskrive grunnleggende laboratorieteknikker innen medisinsk biokjemi, hematologi og mikrobiologi.
Utføre grunnleggende laboratorieteknikker og manuelle metoder etter prosedyrer på en kvalitetssikker måte.
Ivareta helse, miljø, sikkerhet og smittevern i medisinsk laboratoriearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Interne praksisstudier bestående av laboratoriekurs. Skriftlige arbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Både praktisk og teoretisk eksamen må være bestått for å få karakteren bestått i emnet. Karakteren D er nedre grense for å få bestått.

 

Arbeidskrav: Studentene må ha godkjent obligatoriske laboratoriekurs for å fremstille seg til eksamen. Godkjenning av arbeidskrav gjøres på grunnlag av faglærernes vurdering av studenter i laboratoriekurs, føring av logg og rapporter.

 

Ny/utsatt eksamen: August

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniør (MTBIO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Berge, M: Pensumhefte/kompendium i blodprøvetaking og grunnleggende laboratorieteknikker i medisinsk laboratoriearbeid (siste utgave). Husøy, Astrid-Mette: Blodprøvetaking i praksis (Cappelen Damm akademisk) Turgeon, Mary L: Linne Ringsrud`s Clinical Laboratory science. (Elsevier). Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på Blackboard innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BIO050L 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 KALKULATOR
Vår ORD Praktisk eksamen 50/100 B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.