course-details-portlet

HAUD2002 - Audiologisk rehabilitering 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

 • Audiologisk (re)habilitering
 • Balanse
 • Tinnitus
 • Høreapparater
 • Ferdighetstrening
 • Forskning og Utvikling i Audiologien
 • Psykologi
 • Lydlære og fonetikk
 • Rådgiving

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet Audiologisk rehabilitering, skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Studenten har grunnleggende kunnskap om den livsomstilling den hørselshemmede gjennomgår i rehabiliteringsprosessen.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om tekniske løsninger innen audiologisk (re)habilitering, herunder metoder for individuell tilrettelegging, slik som høreapparat og andre hørselstekniske hjelpemidler.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om ulike høreapparattyper og deres anvendelse, høreapparatets analoge og digitale hoveddeler og ulike elektroakustiske funksjoner.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om subjektive og objektive kvalitetssikringsmetoder innen audiologisk (re)habilitering.
 • Studenten har kunnskap om menneskets psykologiske og sosiale utvikling og funksjon gjennom et livsløp.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om vitenskap og vitenskapelig metode for å kunne lese forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater i sin yrkesutøvelse.
 • Studenten har kunnskap om talens akustiske oppbygging og hvordan støy og etterklang påvirker oppfattelsen av tale.
 • Studenten har kunnskap om lydmålinger og virkninger av støy, samt regelverk for støybelastning.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om hvordan en kan bevisstgjøre personer med auditive vansker, slik at de i større grad blir i stand til å utnytte egne ressurser i kommunikasjon med andre.
 • Studenten har grunnleggende kunnskap om statistiske metoder Ferdigheter.
 • Studenten kan gjennomføre en audiologisk rehabilitering på voksne ut i fra pasientens behov, i dette kan det inngå blant annet høreapparattilpasning, elektroakustiske målinger, øreproppmodifisering, avstøpning, verifisering og feilsøking.
 • Studenten har grunnleggende praktiske ferdigheter i bruk av veilednings- og rådgivningsteorier, for å veilede og gi råd til brukere, relevante nærpersoner og samarbeidspartnere

Generell kompetanse

 • Studenten har kjennskap til faglige problemstillinger og yrkesetiske dilemma.
 • Studenten har kjennskap til audiografens kompetanse og ansvar i forhold til andre yrkesgrupper innenfor audiologifeltet.
 • Studenten har grunnleggende evne til å kunne identifisere sitt behov for ytterlige kunnskap innen et bestemt tema, samt å kunne innhente, vurdere, sammenfatte, og anvende informasjon både skriftlig og muntlig.
 • Studenten har en grunnleggende forståelse for brukerperspektivet i sin yrkesutøvelse som audiograf - Studenten har økt bevissthet rundt planlegging og gjennomføring av pålagte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening og laboratorieøvelser
 • Selvstudium - Gruppearbeid
 • Muntlig formidling for medstudenter og lærer(e)
 • Framstilling av skriftlig arbeid i form av innleveringer og annet
 • Problembasert læring (PBL)
 • Videoinnspilling

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Lærerstyrt gruppearbeid (PBL)
 • Arbeidskrav 1: REM1 (REIG)
 • Arbeidskrav 2: FoU
 • Arbeidskrav 3: Rehabilitering 1
 • Arbeidskrav 4: Pasientsamtale

Mer om vurdering

Skriftlig skoleeksamen avvikles som en 4 timers multiple-choice eksamen uten tillatte hjelpemidler.

 • Skriftlig innlevering: REM 1
 • Skriftlig innlevering: FoU
 • Skriftlig innlevering: Rehabilitering 1
 • Skriftlig innlevering: Pasientsamtalen
 • Obligatorisk tilstedeværelse: ferdighetstrening i audiologisk rehabilitering
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Lærerstyrt gruppearbeid (Problembasert læring - PBL)
 • Obligatorisk tilstedeværelse: Minikurs

Skriftlige innleveringer: Studenter som ikke får godkjent obligatorisk skriftlig arbeidskrav ved første gangs innlevering gis mulighet til å levere/gjennomføre en gang til før den aktuelle eksamen. Studenter som ikke får godkjent det obligatoriske arbeidskravet etter andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatorisk ferdighetstrening (rehabilitering): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening. Studenter som ikke gjennomfører ferdighetstreningen i samsvar med timeplanen, må gjennomføre den aktuelle ferdighetstreningen på egen hånd, eventuelt sammen med medstudenter, senest to uker etter ordinær gjennomføring. For å få godkjent tapt ferdighetstrening, må studenten ta med dokumentasjon på gjennomføring (utskrift av testresultater eller liknende), og forklare framgangsmåter og resultater for faglærer. Eventuelle tilhørende studiespørsmål skal også gjennomgås. Det er studentens eget ansvar å avtale tidspunkt med faglærer for en slik gjennomgang av dokumentasjon og spørsmål.

Obligatorisk tilstedeværelse (lærerstyrt gruppearbeid, problembasert læring): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på Problembasert læring (PBL), som er et lærerstyrt gruppearbeid. Studentene arbeider med et pasientkasus, hvor informasjon blir gradvis presentert. Læreren er til stede og veileder studentene underveis. PBL krever også individuell informasjonsinnhenting mellom gruppesesjonene. Studenter som ikke møter til PBL gruppearbeid, vil bli pålagt et individuelt tilpasset arbeidskrav som må godkjennes for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Obligatorisk tilstedeværelse (Minikurs): Det er krav om 100 % tilstedeværelse på minikurs med ekstern faglærer. Dette er konsentrerte bolker av undervisning i et tema som utdanningen anser som så viktig at studentene skal ha vært til stede ved undervisning. Studenter som ikke møter til minikurs, vil bli pålagt et individuelt tilpasset arbeidskrav som må godkjennes for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Jf. Forskrift om målform i eksamensoppgåver § 3 b vil eksamensoppgaven kun gis på bokmål.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

For å kunne ta eksamen i emnet må alle emnene fra første studieår (HAUD1002 Audiologisk utredning 1, HAUD1003 Audiologisk utredning 2 og HAUD101P Praksisstudier audiologisk utredning) være bestått. Om man har avlagt en eksamen i et gjenstående emne, og resultatet er uavklart, kan en starte på emnet i påvente av endelig sensur. Om man ikke består denne siste eksamen må man avbryte videre studieprogresjon i påvente av 3. forsøk. Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til studiet Bachelor i audiologi ved NTNU.

Kursmateriell

Oversikt over pensumlitteratur vil finnes i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HAUD2001 30.0 HØST 2017
AUT2201 6.0 HØST 2021
AUT1003 4.0 HØST 2021
AUT2200 10.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Audiologi
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 21.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU