GEOL1001 - Historisk geologi og paleontologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100 D
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over jordens og livets utvikling fra urtid til i dag. Innføring i prinsipper og metoder for krono-, lito- og biostratigrafi. Det gir også en oversikt over dyre- og plantelivets utviklingshistorie, samt innføring i systematikk og stratigrafisk utbredelse av de vanligste fossilgruppene. Paleogeografisk utvikling av kontinentene, den sedimentære lagrekka på norske landområder og norsk kontinentalsokkel med Svalbard vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
- Kandidaten skal ha kunnskap om jordens geologiske og biologiske historie og ha kjennskap til prinsippene og forskningsmetodene som brukes for å studere jordens historie og livets utvikling.

FERDIGHETER
- Kandidaten skal ha forståelse for jordas og livets utvikling. De skal også kunne anvende nomenklatur for navngiving av geologiske enheter.

-Kandidaten vil være kjent med den norske sedimentære lagrekka (Oslofeltet, Svalbard og Kontinentalsokkelen)

-Kandidaten vil ha kjennskap til de viktigste fossilgrupper og deres anvendelse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvinger og ekskursjoner.
Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltundervisning (3-4 dager)
  • Godkjente øvinger

Mer om vurdering

I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og fossileksamen (øving) 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærerbøker og kompendier som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNGGEOL101 7.5 01.09.2008

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 30/100 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.