course-details-portlet

GEOL1001 - Historisk geologi og paleontologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over jordens og livets utvikling fra urtid til i dag. Innføring i prinsipper og metoder for krono-, lito- og biostratigrafi. Det gir også en oversikt over dyre- og plantelivets utviklingshistorie, samt innføring i systematikk og stratigrafisk utbredelse av de vanligste fossilgruppene. Paleogeografisk utvikling av kontinentene, den sedimentære lagrekka på norske landområder og norsk kontinentalsokkel med Svalbard vil bli gjennomgått.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER Kandidaten skal ha kunnskap om jordens geologiske og biologiske historie og ha kjennskap til prinsippene og forskningsmetodene som brukes for å studere jordens historie og livets utvikling.

FERDIGHETER Kandidatene skal ha forståelse for jordas og livets utvikling. De skal også kunne anvende nomenklatur for navngiving av geologiske enheter. Kandidaten vil være kjent med den norske sedimentære lagrekka (Oslofeltet, Svalbard og Kontinentalsokkelen). Kandidaten vil ha kjennskap til de viktigste fossilgrupper og deres anvendelse.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvinger, ekskursjoner og fossilprøve. Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fossilprøve
  • Feltundervisning (3-4 dager)
  • Godkjente øvinger

Kursmateriell

Lærerbøker og kompendier som oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNGGEOL101 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU