course-details-portlet

GEOG3527 - GIS Tools for Climate Change Studies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

De negative konsekvensene av klimaendringene er av mange oppfattet som abstrakt og som har konsekvenser for andre langt unna. Geografiske informasjonssystemer (GIS) og andre visuelle metoder gjør klimaendringer reelle og lettere å forholde seg til. Kurset gir en innføring i GIS og andre visuelle verktøy og teknikker som er relevante for klimastudier. Studentene vil få praktiske erfaringer i bruk av GIS og andre visuelle metoder for å vurdere sårbarhet for ekstremværhendelser som flom, skred og storm samt en økt forståelse for hvordan lokalsamfunn kan bli mer robuste. Videre vil emnet vise hvordan GIS kan brukes for lettere få til et grønt skifte til fornybare energiressurser. Dette vil omfatte en kartlegging av solenergipotensiale og å identifisere gunstige områder for vindmølleparker.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

Deltakerne vil forstå hvordan virkeligheten er representert i et geografisk informasjonssystem (GIS) og problemer med dette. Deltakere vil få erfaring med å bruke GIS for å vurdere eksponering og sårbarhet ovenfor negative klimaendringer, og med å tilrettelegge for et grønt skifte med visualiseringer som viser hvordan et nullutslippssamfunn kan se ut.

Ferdigheter:

Kurset gir deltakerne praktisk erfaring i bruk av GIS for å identifisere naturfareutsatte elementer og for å vurdere eksponering og sårbarhet ovenfor klimainduserte farer som f.eks. flom. Videre vil deltakerne utvikle ferdigheter i å kommunisere risiko ved hjelp av kart og hvordan de kan øke lokalt engasjement ved hjelp av deltakende GIS.

Generell kompetanse:

Kurset gir relevant kompetanse for deltakere som vil jobbe med GIS anvendt for klimaspørsmål både i private bedrifter og offentlige virksomheter.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 5 to-timers interaktive samlinger og inntil 10 to-timers øvingsveiledninger og inntil 10 nettbaserte læringsmoduler.

Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk. Unntak må klareres med kursansvarlig.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeider

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er innlevering av inntil 20 arbeider som leveres stegvis gjennom semesteret. Alle arbeidene må være levert og godkjent for å kvalifisere for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en mappe.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende. Annen relevant fagbakgrunn kan godkjennes av Institutt for geografi.
 • GEOG1012 Innføring i Geografiske informasjonssystemer eller tilsvarende emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3524 4.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geomatikk
 • Geografi
 • Geologi
 • Ingeniør
 • Naturfag
 • Naturforvaltning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU