GEOG3527 - GIS Tools for Climate Change Studies

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 2/5
Skriftlig eksamen 3/5 3 timer

Faglig innhold

De negative konsekvensene av klimaendringene er av mange oppfattet som abstrakt og som har konsekvenser andre langt unna. Geografiske informasjonssystemer (GIS) og andre visuelle metoder gjør klimaendringer reelle og lettere å forholde seg til. Kurset gir en innføring i GIS og andre visuelle verktøy og teknikker som er relevante for klimastudier. Studentene vil få praktiske erfaringer i bruk av GIS og andre visuelle metoder for å vurdere sårbarhet for ekstremværhendelser som flom, skred og storm samt en økt forståelse for hvordan lokalsamfunn kan bli mer robuste. Videre vil emnet vise hvordan GIS kan brukes for lettere få til et grønt skifte til fornybare energiressurser. Dette vil omfatte en kartlegging av solenergipotensiale og å identifisere gunstige områder for vindmølleparker.

Læringsutbytte

Kunnskap: Deltakerne vil forstå hvordan virkeligheten er representert i et geografisk informasjon system (GIS) og problemer med dette. Deltakere vil få erfaring med å bruke GIS for å vurdere eksponering og sårbarhet ovenfor negative klimaendringer, og med å tilrettelegge for et grønt skifte med visualiseringer som viser hvordan et nullutslippsamfunn kan se ut.
Ferdigheter: Kurset gir deltakerne praktisk erfaring i bruk av GIS for å identifisere naturfareutsatte elementer og for å vurdere eksponering og sårbarhet ovenfor klimainduserte farer som f.eks. flom. Videre vil deltakerne utvikle ferdigheter i å kommunisere risiko ved hjelp av kart og hvordan de kan øke lokalt engasjement ved hjelp av deltakende GIS.
Generell kompetanse: Kurset gir relevant kompetanse for deltakere som vil jobbe med GIS anvendt for klimaspørsmål både i private bedrifter og offentlige virksomheter.

Læringsformer og aktiviteter

14 timer forelesninger og 16 timer praktiske øvinger (øvinger og prosjekt). Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk. Unntak må klareres med kursansvarlig. Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som tilbys. Oversikt over emner som ikke tilbys grunnet mangel på undervisningsressurser vil bli tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Introduksjon til oppgave

Mer om vurdering

Begge eksamensdeler må være levert og bestått (karakter E eller bedre) for å bestå emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak. Ved forbedring av karakter, er det mulig å ta opp 1 av 2 delvurderinger. Skriftlig skoleeksamen er tilbudt begge semester, mens oppgavedelen må tas samlet i det semesteret det er undervisning i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført minimum 45 studiepoeng.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3524 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 2/5
Vår ORD Skriftlig eksamen 3/5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.