GEOG3506 - Geography, Health and Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset har hovedfokus på helsestatus, sykdom og skade og tilhørende risikofaktorer, men også helsetjenestens geografi på ulike geografiske nivå blir berørt. Helse og sykdom i utviklingsland blir vektlagt. Kurset omfatter også studier av trender i helse og samfunnsmessige risikofaktorer og miljøfaktorer i ulike deler av verden. Både kvantitative og kvalitative forskningstradisjoner omtales.
En presentasjon av helserelatert og medisinsk litteratur inngås gjennom biblioteksøk, nett og databaser. Studenters egen litteratur og lesning danner grunnlaget for å skrive en semesteroppgave. Semesteroppgaven må være godkjent før skriftlig eksamen kan avlegges.

Læringsutbytte

Kurset gir en bred kunnskap om helse og relaterte begrep innenfor en geografisk tilnærming. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget og kritisk refleksjon skal studenten være i stand til å utføre vitenskapelig arbeid innenfor utvalgte geografiske steder og kunne kommunisere et helsegeografisk perspektiv til andre.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning, 8 timer seminar.
Det er forventet at obligatoriske aktiviteter og eksamen må fullføres på engelsk, unntak må klareres med faglærer.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Informasjonen vil bli tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVGEO331 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.12.2017 09:00 D7, bygg 2
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 26.05.2018 09:00 JB22 , JB30
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.