course-details-portlet

GEOG2015 - GIS og kvantitative metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS) og kvantitative metoder. Studenter får innsikt i hvordan en bruker GIS for datainnsamling, beskrivelse, analyse og presentasjon (særlig i form av temakart). Studenter får innsikt i hvordan en anvender beskrivende statistikk (gjennomsnittsmål, spredningsmål, korrelasjonsmål og enkel regresjon) på geografiske problemstillinger ved hjelp av verktøy som R og ArcGIS Pro.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • har grunnleggende kunnskap om kvantitative metoder, utforming av forskningsspørsmål, utvelgelse av undersøkelsesenheter og innsamling av data.
  • har god og kritisk kunnskap om de vanligste kvantitative metoder, og bruk av data i tabellform samt kart og bilder i geografiske informasjonssystemer (GIS).

Ferdigheter:

  • kan kritisk vurdere og bearbeide, analysere og presentere data ved hjelp av statistiske programpakker og geografiske informasjonssystemer (GIS).
  • kan anvende data for statistiske analyser og GIS-relaterte framstillinger i yrkesrelevante sammenhenger.

Generell kompetanse:

  • kan utvikle ny og kritisk samfunnsrelevant kunnskap, samt arbeide selvstendig med statistiske og GIS-baserte data og presentasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 5 interaktive samlinger, inntil 10 øvingsveiledninger og inntil 10 nettbaserte læringsmoduler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeider

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er innlevering av inntil 20 arbeider som leveres stegvis gjennom semesteret. Alle arbeidene må være levert og godkjent for å kvalifisere for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en mappe.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Studenter med gyldig fravær vil ha mulighet til å søke om utsatt innleveringsfrist for enkelte obligatoriske arbeider.

Forkunnskapskrav

GEOG1012 Innføring i Geografiske informasjonssystemer (GIS) eller tilsvarende emne.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1004 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
14.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU