GEOG2006 - Entreprenørskap og regional næringsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet har fokus på entreprenørskap, innovasjon og omstilling, sett i lys av økonomisk globalisering, regional utvikling og politikk. Det legges vekt på å få frem samspillet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer. Emnet omhandler først og fremst norske forhold, men setter også disse i et bredere komparativt perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal få kunnskap om entreprenørskap, innovasjon, innovasjonssystemer , ulike kunnskapsbaser , regional utvikling og omstilling, både i en urban- og rural kontekst.
Ferdigheter: Studentene skal være i stand til, både individuelt og i grupper, for å analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til entreprenørskap og innovasjon i en regional sammenheng. De bør også være i stand til å anvende teorier og begreper til empiriske tilfeller, og diskutere funnene i en feltrapport .
Generell kompetanse: Studentene skal være i stand til å utvikle en kritisk og analytisk økonomisk geografisk tilnærming til entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling. De bør også være i stand til å formidle relevante emner tilknyttet forståelsen av regional økonomisk endring.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning, feltkurs, feltkursrapport og presentasjon.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Informasjon vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 dagers feltkurs, feltkursforberedelse, godkjent feltkursrapport og presentasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1517 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 15.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.