GEOG2005 - Regionale endringer - bosetting, flytting og stedsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Sentrale tema som tas opp er endringer i befolknings- og bosettingsmønster, regionalisering og regionalpolitikk, by- og bygdeutvikling, flytting og bostedsvalg samt det norske hyttefenomenet. Det legges vekt på å få frem samspillet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer. Emnet omhandler først og fremst norske/nordiske forhold, men setter også disse i et bredere komparativt perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal få kunnskap om regionale endringer og utviklingstrekk i bygd og by, belyst fra et sosial- og kulturgeografisk perspektiv.
Ferdigheter: Studentene skal kunne analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til by- og bygdeutvikling, flyttemønstre og bostedsvalg, regionalisering og regionalpolitikk og se sammenhengen mellom disse temaene.
Generell kompetanse: Studentene skal kunne arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med sentrale regionale problemstillinger og kunne formidle sentralt fagstoff knyttet til regional endring.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning, prosjekt/feltkurs, prosjekt/feltkursrapport og presentasjon.
Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se
www.ntnu.no/geografi/studentinformasjon for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys. Oversikt vil være tilgjengelig seinest 10. januar i vårsemesteret og 10. august i høstsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Et mindre prosjekt/feltkurs, forberedelse, godkjent rapport og presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1516 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 19.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.