GEOG1007 - Befolkning, ressurser og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i grunnleggende demografiske begrep og modeller, samt viktige trekk ved bosetting og befolkningsutvikling i Norge og verden for øvrig. Videre presenteres ulike syn på sammenhengen mellom ressurser, befolkningsvekst, utvikling og miljøproblemer. I den forbindelse presenteres aktuelle miljøproblemer som for eksempel arealbrukskonflikter, beiteproblematikk, vannknapphet og globale klimaendringer. Hver student skal i løpet av semesteret skrive en individuell semesteroppgave. I den forbindelse gis det en kort innføring i skriveteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Ha kjennskap til sentrale begreper og tilnærmingsmåter knyttet til befolkning, ressurser og miljø. En skal ha kunnskap til sentrale demografiske begreper og modeller, samt ulike syn på sammenhengen mellom ressurser, befolkningsvekst, utvikling og miljø. En skal også gjennom innsikt i tradisjoner som politisk økologi kunne relatere disse begrepene til ulike geografiske nivå fra det lokale til det globale.
Ferdigheter:
Kunne reflektere rundt begreper og tilnærmingsmåter knyttet til aktuelle spørsmål omkring befolkning, ressurser og miljø.
Generell kompetanse:
Ha erfaring med å skrive en kort faglig tekst.

Læringsformer og aktiviteter

26 timer forelesninger og 8 timer seminar.
Kurset vil inneholde obligatorisk innleveringsoppgave som skal løses individuelt. I den forbindelse gis det en kort innføring i skriveteknikk. oppgaven må godkjennes før det gis adgang til skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1002 7.5 01.09.2013
SFEL1000 7.5 01.09.2013
SFEL2000 7.5 01.09.2013
SVGEO100 2.5 01.09.2013
SVGEO100 2.5 01.09.2013
SVGEO102 5.0 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 12.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.