GEOG1001 - Menneske og sted 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Gjennom forelesninger og feltkurs gis det en innføring i tema som byens historiske vekst og utvikling, byers rolle i en globalisert verden, samspillet by-omland, byen som økonomisk arena, urbanisering og bylandskap, byers identitet og livsstil, innvandring, levekår og segregering i byer, byplanlegging og - styring. En del av undervisningen henter eksempler fra Trondheim. Det legges vekt på forholdet mellom individ og samfunn, samt å se lokale, nasjonale og globale prosesser i sammenheng. I forbindelse med feltkurset blir det gitt oppgaver som det skal arbeides med i grupper. Hver gruppe utformer en feltkursrapport som må godkjennes, før det gis adgang til skriftlig eksamen.

Læringsutbytte

Kunnskap: Ha grunnleggendeinnsikt i sentrale bygeografiske tema og forståelse for forholdet mellom individ og (by)samfunn og for samspillet mellom globale, nasjonale og lokale prosesser.
Ferdigheter: Kunne reflektere over hvordan og hvorfor byer formes og endres.
Generell kompetanse: Kunne samarbeide gjennom gruppebasert arbeid. Ha kjennskap til hvordan skrive en kort faglig tekst.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesninger, 1 dag feltkurs i Trondheim, 2 timer feltkursforberedelse, gruppeoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkursforberedelse, 1 dag feltkurs og godkjent gruppeoppgave

Mer om vurdering

Samme eksamensform gis ved gjentak.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVGEO102 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.12.2017 09:00 Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.