course-details-portlet

GEO2341 - Geografisk datafangst 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

- Elektromagnetisk stråling
- Digitale bilder og bildetolking
- Jordobservasjonssatellitter - Teknologi og anvendelser
- Klassifisering av multespektrale bilder
- Ortofoto - produksjon og anvendelse
- Bilder: Kvalitet, kontroll og feilkilder
- Lidar: grunnprinsipper, kvalitet og feilkilder
- Lidar: Anvendelse og analyse
- Fjernstyrte luftfartøy: Datakvalitet og anvendelse
- Global fjernmåling

Læringsutbytte

Kunnskap:
- beskrive muligheter og begrensinger for bruk av ulike sensorer/datakilder med hovedvekt på ortofoto, data fra flybåren laserscanning og optiske satellittbilder.
- gjøre rede for grunnleggende teknikker for forprosessering, klassifisering og tolkning.
- gjøre rede for feilkilder og datakontroll.

Ferdigheter:
- gjennomføre en manuell tolking av et ortofoto eller et multispektralt satellittbilde.
- gjennomføre en automatisk eller halv-automatisk klassifisering av et multispektralt satellittbilde sammen med eventuelle tilleggsdata.
- gjennomføre en tolkning av data fra en flybåren laserscanning.

Generelle ferdigheter:
- reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å analysere fjernmålingsdata fra fly eller satellitt.

Læringsformer og aktiviteter

For nettstudenter vil det være et utvalg av forhåndsinnspilte forelesninger. Veiledning for nettstudenter skjer ved bruk av forum på læringsplattformen.

3 obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Ved stryk, ny prøving etter avtale med faglærer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk (BGEO)

Kursmateriell

Gis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU