course-details-portlet

FYST1104 - Funksjonell anatomi 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Dette emnet bygger på emnet FYST1102 (Funksjonell anatomi 1). Funksjonell anatomi 2 omhandler grunnleggende fysioterapeutisk undersøkelse på vevs- og funksjonsnivå, samt klinisk resonnering rundt undersøkelsenes relevans og nytte. I dette emnet fokuseres det i stor grad på kliniske/praktiske ferdigheter og enkle pasientkasuistikker ligger til grunn for mye av aktivitetene. Emnet gjør studentene i stand til å planlegge, tilpasse og evaluere undersøkelser og gi begynnende innsikt i funksjonsundersøkelsens plass i en helhetlig kontekst.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• gjøre rede for kliniske undersøkelser av bevegelsesapparatet som er vevs- og funksjonsspesifikke, samt nevrologisk orienterende prøver.
• innhente, vurdere og anvende oppdatert kunnskap om undersøkelsers kvalitet.
• gi en kunnskapsbasert begrunnelse for valg av framgangsmåte i en fysioterapeutisk undersøkelse.

Ferdighet

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• planlegge og gjennomføre en grunnleggende fysioterapeutisk undersøkelse av bevegelsesapparatet og nevrologisk orienterende prøver.
• bruke egen kropp og hender med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelse.
• resonnere klinisk over betydningen av den informasjonen som en fysioterapeutisk undersøkelse gir.

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• anvende og tilpasse undersøkelser ut ifra pasienters ressurser og justerer framgangsmåte ut ifra dette basert på pasientens behov.
• vise innsikt i kartlegging av kroppsstrukturer og -funksjoner som en del av en større kontekst (jfr. ICF)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, ferdighetstrening, gruppearbeid, workshop, veiledning.
Emnet har delt læringsfokus med FYST1105 og FYST1106.


Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte ved praktisk undervisning og ferdighetsundervisning
  • Punktpraksis (4 dager)
  • Gruppebasert skriftlig oppgave med framlegg

Mer om vurdering

Eksamen:

Individuell praktisk/muntlig eksamen (30 minutter).

Ingen tillatte hjelpemidler. Nødvendig utstyr stilles til disposisjon i eksamenslokalet.

Eksamen vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte karakter.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, eller med resultat F.


Obligatoriske aktiviteter:

• Praktisk undervisning og ferdighetsundervisning.

Ved mer enn 20 % fravær fra denne aktiviteten kan ikke studenten gå opp til eksamen. Undervisningen som er obligatorisk vil fremkomme av timeplanen og gis informasjon om ved studiestart.

• 4 dager punktpraksis.

Dersom studenten har mer enn 10 % fravær blir ikke arbeidskravet godkjent

• Gruppebasert skriftlig oppgave med fremlegg.

Dette arbeidskravet består av en gruppebasert oppgave der gruppen skal skrive om et utvalgt tema og deretter presentere oppgaven for klassen. Det skriftlige gruppearbeidet må være godkjent før presentasjonen for klassen, og det er obligatorisk tilstedeværelse under presentasjonen.

Arbeidskravet vurderes samlet til godkjent/ikke godkjent.
Dersom arbeidskravet blir vurdert til ikke godkjent, eller studenten ikke har deltatt tilstrekkelig, vil vedkommende få en (1) mulighet til å ta opp arbeidskravet ved å gjennomføre et nytt individuelt arbeidskrav fastsatt av emneansvarlig.


Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

FYST1102 (Funksjonell anatomi 1).

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1008 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 E 01.06.2021 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU