course-details-portlet

FYST1102 - Funksjonell anatomi 1

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette emnet handler om hvordan bevegelsesapparatet og nervesystemet anatomisk er bygget opp og hvordan funksjonen til, samt samspillet mellom, de forskjellige delene er. Emnet handler videre om anatomisk oppbygging og funksjon av vevstypene i disse systemene, samt deres degenerative og regenerative prosesser. En sentral læringsform i emnet er praktisk øving og gjennom dette vil studentene introduseres for, og måtte reflektere over, egen rolle som terapeut og arbeidsmåte samt hensyn til pasient.

Læringsutbytte

Kunnskap

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• gjøre rede for oppbygging og funksjon, samt normalvariasjon, av muskel- og skjelettsystemet.
• forklare nervesystemets overordnede anatomiske oppbygging og gjøre rede for funksjonen til nervesystemets forskjellige deler.
• gjøre rede for ulike vevstyper i muskel- og skjelettsystemet og deres degenerative og regenerative prosesser.
• kjenne til den helsefremmende og sykdomsforebyggende betydningen av hygiene og smittevern


Ferdighet

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• beskrive kroppsholdning, bevegelse og funksjon med presis fagterminologi.
• identifisere anatomiske strukturer i menneskekroppen gjennom observasjon og palpasjon.
• undersøke bevegelsesutslag i alle ekstremitetsledd, ryggraden og kjeveleddet.

Generell kompetanse

Ved gjennomført emne forventes det at studenten kan:
• Vise innsikt i hvordan ulike forutsetninger i muskel-, skjelett- og nervesystemet kan påvirke kroppsholdning, bevegelse og funksjon.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, ferdighetstrening, gruppearbeid, veiledning, laboratoriedemonstrasjon og selvstudium.
Emnet vil ha delt læringsfokus med FYST1101 og FYST1103
Emneevaluering:
Emnet evalueres minst én gang underveis i gjennomføringen- og én gang etter hver gjennomføring av emnet, basert på referansegruppemetodikk. Etter minst hver tredje gjennomføring av emnet innhenter emneansvarlig også tilbakemelding fra alle studentene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte
  • Skriftlig gruppearbeid og individuell praktisk/muntlig prøve

Mer om vurdering

Eksamen:
Emnet har individuell skriftlig eksamen (6 timer). Ingen tillatte hjelpemidler

Eksamen vurderes med bokstavkarakterene F – A, hvor E er laveste beståtte karakter.

Utsatt eksamen avvikles for studenter med dokumentert gyldig fravær, eller med resultat F.

Obligatoriske aktiviteter:

1) Obligatorisk oppmøte til praktisk undervisning og ferdighetsundervisning.

Ved mer enn 20% fravær fra denne aktiviteten kan ikke studenten gå opp til eksamen. Undervisningen som er obligatorisk vil fremkomme av timeplanen og gis informasjon om ved studiestart.

2) Skriftlig og praktisk/muntlig arbeidskrav

Dette arbeidskravet består av oppgaver som skal besvares i 2 deler. Den ene delen er et skriftlig gruppearbeid, den andre delen er en individuell praktisk/muntlig prøve. Det skriftlige gruppearbeidet må være godkjent for at studentene kan ta prøven.

Arbeidskravet vurderes samlet til godkjent / ikke godkjent.
Dersom prøven blir vurdert til ikke godkjent gis det en (1) ny mulighet til å ta prøven.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fysioterapi (HSGFTB)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i fysioterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumlitteratur publiseres på Blackboard ved oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFYS1008 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysioterapi
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 E

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (2) 100/100 E

Utlevering 22.02.2021

Innlevering 22.02.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 11:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Varighet på eksamen er 2 timer/Duration of exam is 2 hours Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Varighet på eksamen er 2 timer/Duration of exam is 2 hours Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU