FY8412 - Ioniserende stråling – vekselvirkningsmekanismer og dosimetri

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2018/2019

Faglig innhold

Kurset omhandler generelle mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, og gir et teoretisk grunnlag for dosimetri av ioniserende stråling og anvendelser av dosimetri både for stråleterapi og for vurdering av risiko ved personbestråling. Følgende tema vil bli omtalt: Vekselvirkningstverrsnitt (klassisk tilnærming), vekselvirkningsmekanismer for fotoner, nøytroner og ladede partikler, grunnleggende dosimetribegreper, kavitetsteori og strålingslikevekt, dosimetri i diagnostikk og terapi, persondosimetri, interndosimetri og nøytrondosimetri.

Læringsutbytte

Kurset skal gi kunnskap om de sentrale vekselvirkningsmekanismene for ioniserende stråling og materie, både for ladede partikler og for fotoner og nøytroner, det teoretiske grunnlaget for dosimetri av ioniserende stråling og danne grunnlag for klinisk anvendelse av dosimetri.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil undervises konsentrert i løpet av en uke i høstsemesteret og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, e-læring, regneøvinger og gruppeoppgaver.
Ved få oppmeldte kandidater vil læringsform og aktiviteter kunne endres (selvstudium i kombinasjon med gruppearbeid/workhops).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY6021 4.0 01.09.2017

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.