course-details-portlet

FVP3090 - Masteroppgave i film- og videoproduksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

FVP3090 er det emnet på masternivå hvor studenten arbeider med den praktiske og den teoretiske delen av masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om praktisk-teoretiske problemstillinger knyttet til utvikling, planlegging og gjennomføring av større medieproduksjoner
- kunnskap om bruken av filmvitenskapelige teorier og begreper i en praktisk-teoretisk sammenheng
- kunnskap om det tematiske området som relateres til den praktiske og den teoretiske delen av oppgaven

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- planlegge, utvikle og lede arbeidet med større medieproduksjoner
- formulere, planlegge og gjennomføre forskningsbaserte skriftlige arbeider
- arbeide selvstendig med både praktiske og vitenskapelige problemstillinger knyttet til audio-visuelle uttrykk
- gjøre begrunnede valg av kilder, faglitteratur og framstillingsmåter i tilknytning til både praksis- og teoriområdet
- utføre en selvvalgt praktisk fagfunksjon knyttet til gjennomføringen av den praktiske delen av masteroppgaven,
- reflektere kritisk over egen faglig utøvelse - både praktisk og teoretisk, og justere denne under veiledning og dialog
- formidle resonnementer i et adekvat fagspråk, og i henhold til akademiske standarder
- gjøre vurderinger av relevante produksjons- og forskningsetiske problemer

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning av skriftlig oppgave, samt individuell og kollektiv veiledning av produksjonsarbeid.

I tillegg til veiledningen som gis av tildelt veileder(e), samles mastergradsstudentene, til dels på tvers av nivå, hvert semester til veiledningsseminarer hvor masterstudenter gir og får respons på egne og medstudenters tekster. Seminarene foregår i tilknytning, eller i tillegg, til øvrige undervisningsemner.

Obligatorisk aktivitet:
I løpet av de første to semestrene skal studenten utvikle en prosjektskisse for den skriftlige delen av masteroppgaven, og presentere denne i muntlig og skriftlig form på veiledningsseminaret. I tredje og fjerde semester skal studenten holde framlegg av eget kapittelutkast, samt gi respons på medstudenters kapittelutkast.

Omfanget av masteroppgaven skal være 16 000 - 24 000 ord. Antall ord omfatter ikke forside, forord, innholdsfortegnelse, litteraturlister og vedlegg. Antall ord skal påføres oppgaven, og det er studentens ansvar at antall oppgitte ord er korrekt.

Ved innlevering av masteroppgaven skal alle studenter skrive et sammendrag av masteroppgaven på 1/2 - 1 side. Sammendraget skrives på norsk og gjerne på engelsk.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Normert antall veiledningstimer for masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet er beskrevet i følgende link: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteravtale+HF

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg av kapittelutkast.

Mer om vurdering

I sluttvurderingen av masteroppgaven gis oppgaven og videoproduksjonen separate karakterer. De to delene vektes likt og hver del justeres gjennom muntlig prøve.
De muntlige prøvene består av en drøfting av masterarbeidet og det praktiske arbeidet med sensoratet med varighet på minst 30 minutter hver. Ved stryk må alle delvurderinger og muntlig justerende eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MPROD3090 60.0 01.09.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filmvitenskap
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU