FVP3006 - Lyddesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 1/2
Muntlig eksamen 1/2 30 minutter

Faglig innhold

Emnet Lyddesign er et emne på masternivå hvor studentene skal utvide kunnskapsområdet sitt når det gjelder design av lyd for film, fjernsyn, musikk og kunst.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om lydbruk innenfor ulike sjangere av medie- og kunstuttrykk
- kunnskap om det sentrale begrepsapparatet tilknyttet produksjon av lydlige uttrykk
- kunnskap om lyduttrykks historie og teori
- kunnskap om lydens fortellende egenskaper og kommunikasjonsmessige egenart
- kunnskap om produksjon og opplevelse av flerkanalslyd

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- skape fortellende uttrykk ved hjelp av lyd
- være i stand til manipulering og prosessering av lyduttrykk
- være i stand til designe flerkanalslyd for medie- og kunstuttrykk
- beherske fagterminologi i forbindelse med produksjoner og analyser

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer og praktiske øvinger. Emnet inneholder obligatorisk aktivitet knyttet til øvinger.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktiske øvinger

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en praktisk og en muntlig eksaminasjon.
Hver av disse delvurderingene gis egen karakter, og de vektes likt. Begge delvurderingene må være bestått for å bestå emnet.

Ved stryk på en av delene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for evt. ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)
Musikkteknologi (MMUST)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon eller masterprogrammet i musikkteknologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FVP3004 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.