FRA3100 - Fransk litterær og lingvistisk teori: tekststudier med prosjektskriving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 20 minutter
Rapport 50/100

Faglig innhold

Emnet presenterer ulike teoretiske tilnærminger til tekster samtidig som det har et anvendt siktemål: Det forbereder til skriving av masteroppgaven og gir en innføring i prosjektskriving og forskningsmetode.

Emnet tar for seg et utvalg sentrale teorier innenfor moderne språk- og litteraturvitenskap. Det legges vekt på å drøfte hvordan disse teoriene kan anvendes i tilknytning til metodevalg og prosjektskriving.

Franskspråklige tekster (skjønnlitterære verk og tekstkorpora) blir studert i lys av sentrale teoretiske problemstillinger. Studiet av de litterære verkene gir også innsikt i verkenes samfunnsmessige og litteraturhistoriske kontekst.

Læringsutbytte

Kandidater som har bestått emnet
- har kunnskap om sentrale teorier og begrep innenfor moderne språk- og litteraturvitenskap.
- kan analysere språkvitenskapelige og litterære tekster ved hjelp av disse teoriene og begrepene.
- har økt kunnskap om et utvalg franske skjønnlitterære verker og deres historiske kontekst.
- kan utarbeide en skisse til et forskningsprosjekt på fransk.

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert undervisning i samarbeid med universitetet i Bergen.

Obligatorisk aktivitet:
- Muntlig formidling knyttet til de litterære verkene, f.eks lage en Adobe connect-presentasjon
- Et skriftlig utkast til prosjektskisse

Det obligatoriske arbeidskravet er også gyldig i det semesteret som følger undervisningssemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig formidling knyttet til de litterære verkene
  • Skriftlig utkast til prosjektskisse

Mer om vurdering

Vurderingsform: Prøveforelesning og et skriftlig arbeid. Prøveforelesningen skal vare ca. 20 minutter og være basert på en oppgave gitt fra en av de teoretiske pensumartiklene. Studenten får en uke til å forberede seg.
Det skriftlige arbeidet er den ferdige prosjektskissen. Arbeidet skal være på ca. 1500 ord.
Prøveforelesningen og det skriftlige arbeidet teller hver 50%. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Eksamen skal i sin helhet besvares på fransk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensumomfang
- 3 litterære verk
- Språk- og litteraturvitenskapelige teorier: 200 sider
- Pensum i tilknytning til forskningsmetode og prosjektskriving. Deler av metodepensumet kan eventuelt legges opp individuelt av kandidaten i samråd med foreleser/veileder.

Pensum settes opp av lærerne som underviser på emnet, og vil kunne variere noe fra semester til semester. Det vil bli gitt en fullstendig pensumoversikt ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Rapport 50/100

Utlevering
04.12.2018

Innlevering
11.12.2018

Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Rapport 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.