FO001416 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 5 timer D
Mappevurdering 50/100 D

Faglig innhold

GRUNNLEGGENDE KJEMI
MEKANIKK
TERMOFYSIKK
ELEKTRISITETSLÆRE
BØLGER
ATOMFYSIKK OG KJERNEFYSIKK

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.

Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom- og kjernefysikk.

Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.

Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk. 

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger.

Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.

Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.

Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.

Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultater og skrive rapport.
   

Læringsutbytte - Kompetanse:

Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.

Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.

Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.

Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Klasseromsundervisning, demonstrasjoner, laboratorieøvinger.   

Obligatoriske arbeidskrav:

Minst to leverte mappeprøver pr. skoleår og minst 80% frammøte ved undervisningen pr. semester.Dessuten seks innleveringsarbeid som bygger på eksperimenter utført av studentene. Disse kan leveres individuelt eller i grupper og må være godkjent innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig slutteksamen (50% )

Mappe (50%)

Både mappa og slutteksamen må være bestått for å bestå faget.I løpet av skoleåret blir det avholdt 3 individuelle, skriftlige prøver. Prøvene samles i en mappe og karakteren på mappa vil telle 50% av karakteren i faget. En må delta på minimum 2 av prøvene for å få karakter på mappa. Dersom gyldig fravær gjør at studenter ikke har 2 prøver, blir det arrangert en ekstra prøve i mai for disse.Ved stryk på mappekarakteren kan man ikke gå opp til slutteksamen, men må ta 2 nye mappeprøver i et nytt studieår.Ny og utsatt eksamen:Ved stryk på slutteksamen avholdes det kontinuasjonseksamen i starten av august.

På mappeprøvene og til eksamen er det tillatt å bruke grafisk kalkulator som ikke regner symbolsk eller kommuniserer trådløst.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning (252FK)

Kursmateriell

Obligatorisk:

Jerstad, Sletbak, Grimenes: Rom Stoff Tid - Grunnbok, Cappelen (2016), ISBN: ISBN 978-82-02-51135-7, Hele boka
Jerstad, Sletbak, Grimenes: Rom, Stoff Tid - studiebok, Cappelen (2016), ISBN: ISBN 978-82-02-51136-4
John Haugan og Eimund Aamot: Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Fysikk 1 og Fysikk 2, Gyldendal (2011), ISBN: 978-82-05-419193

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 50/100 D
Vår ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 15.05.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D 08.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.