course-details-portlet

FIX2900 - Bacheloroppgave i filosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 9/10
Muntlig eksamen 1/10

Faglig innhold

Emnet er tenkt som et avsluttende emne i filosofifordypningen. Det er tenkt også som et springbrett til neste steg i karrieren, enten dette blir å fortsette med mastergrad i filosofi eller å finne en jobb utenfor akademia. Følgelig vil bacheloroppgaven kunne ta to forskjellige hovedformer: a) et arbeid som utreder et felt som studenten kunne tenke seg å fordype seg i ved mastergrad b) et arbeid som sammenfatter og reflekterer over studentens egne kunnskaper fra bachelorgraden med fordypning i filosofi, og prøver å relatere dette til eller anvende det innenfor et praktisk felt, evt en arbeidssammenheng. Eksempler på tema: en etisk problemstilling innenfor en bedrift, et kunstnerisk prosjekt i lys av filosofisk estetikk, en refleksjon over begrepene dialog og kommunikasjon sett ut ifra filosofiens arbeidsmåter osv. Veiledning fra faglærer står sentralt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Enten (variant a):
Kunnskaper:
- Bakgrunnskunnskap om og innsikt i et bestemt tema/problemfelt, evt. en bestemt filosof/et bestemt filosofihistorisk tema.

Ferdigheter:
- Evne til å orientere seg i og utrede en noe større litteratur om feltet.
- Evne til å sette kunnskapene sammen, på en selvstendig og argumenterende/drøftende måte, i et skriftlig arbeid, under veiledning.
- Evne til å legge frem og ‘forsvare’ et skriftlig arbeid muntlig.

Eller (variant b)
Kunnskaper:
- Reflektiv kunnskap om sine egne kunnskaper ervervet gjennom bachelorstudiet.
- Forståelse av hvordan disse kunnskapene kan anvendes i en praktisk sammenheng utenfor akademia.

Ferdigheter:
- Evne til å sette kunnskapene sammen, på en selvstendig og argumenterende/drøftende måte, i et skriftlig arbeid, under veileding.
- Evne til å legge frem og ‘forsvare’ et skriftlig arbeid muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Egenaktivitet og veiledning. Eventuelt deltakelse i faglærer- eller læringsassistentledet gruppediskusjoner (hvis nok studenter med tilstrekkelig felles interesser melder seg på emnet) eller deltakelse på et av instituttets seminarer. Faglærerne fra Program for anvendt etikk vil også være tilgjengelige som veiledere i relevante områder.

Tema for bacheloroppgaven må utarbeides sammen med veileder/seminarveilder, godkjent tema kan ikke endres uten dialog med administrasjon og veileder. Studenter på studieretning i anvendt etikk må skrive bacheloroppgave innen tema anvendt etikk.

For å gå opp til eksamen må studentene få godkjent oppmøte på orienteringsmøte i uke 2, få godkjent deltagelse og muntlig presentasjon på seminar, levere godkjent pensumliste fysisk til instittutet, sende inn utkast av essayet til veileder samt gjennomføre deltagelse på seminar for anvendt etikk. Obligatorisk aktivitet kan ikke gjenbrukes dersom studenter endrer tema i et senere semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent deltagelse og muntlig presentasjon på seminar
  • Godkjent pensumliste
  • Innlevering av utkast til essay
  • Oppmøte på orientering i uke 2
  • Deltagelse seminar anvendt etikk

Mer om vurdering

Vurderingen er basert på endelig innlevert essay (teller 90%) og justerende muntlig eksamen (teller 10%). Lengde: 6000-10000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (BFI) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelorprogrammet i filosofi - studieretning spesialisering i anvendt etikk. 60 studiepoeng i filosofi, derav minst 15 studiepoeng på 2000-nivå.

Kursmateriell

Individuelt pensum som godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI2900 15.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/10
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 9/10

Innlevering 23.11.2020

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/10
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 9/10

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU