FIN3006 - Anvendt tidsserieøkonometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler økonometriske metoder for analyse av tidsserier med særlig fokus på anvendelser innen finans og makroøkonomi. Innenfor emnet behandles strategier for empirisk modellering av dynamiske modeller. Det legges vekt på metoder for modellering av ikke-stasjonære variable. Videre gis en innføring i metoder for å studere ikke-lineære modeller og regimeskift, bruk av paneldata samt modellering av volatilitet i finansielle variable. Det gis eksempler på konkrete anvendelser både innenfor empirisk makroøkonomi og finans.

Læringsutbytte

Du lærer
- forutsetninger for og egenskaper ved de statistiske modellene og fordelingene som brukes i moderne dynamisk økonometri, med særlig vekt på finansielle og makroøkonomiske modeller
- den vektorautoregressive modellen (VAR), modeller med ikke-konstant varians og ikke-lineære modeller
- hvordan man tester hypoteser om ikke-stasjonaritet
- hvordan man tester hypoteser om kointegrasjonssammenhenger i et system og hvordan man bestemmer empirisk antallet i slike sammenhenger
- hvordan man estimerer og gjør inferens i kointegrerte VAR systemer
- hvordan man tester hypoteser om ikke-konstant varians
- hvordan man estimerer modeller med ikke-konstant varians
- hvordan man tester hypoteser om ikke-linearitet
- hvordan man estimerer ikke-lineære modeller
- hvordan man gjør prognoser med økonometriske modeller

Ferdigheter
Du skal kunne
- formulere teoretiske dynamiske økonomiske modeller
- teste forutsetningene til dynamiske økonometriske modeller ved bruk av moderne programvare
- benytte finansielle og makroøkonomiske økonometriske modeller til modellering og prognoser

Generell kompetanse
Du skal kunne
- lese og forstå forskningsartikler som omhandler temaene diskutert i kurset

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. To obligatoriske semesteroppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • To godkjente semesteroppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Obligatorisk programvare fremkommer i forelesningsplanen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FIN3003 7.5 01.09.2010
FIN3004 7.5 01.09.2010
FIN8606 10.0 01.09.2018

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 10.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.