course-details-portlet

FI2109 - Fenomenologi og eksistensfilosofi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 6 timer E
Oppgave 50/100
Hjemmeeksamen 50/100 6 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hva er mening? Hva er kultur? Hvilken rolle spiller erfaringen av den andre for vår oppfatning av oss selv og vårt følelsesliv? På hvilken måte bidrar en fenomenologisk analyse av intensjonalitet og mening til å belyse slike spørsmål? Felles for de fenomenologiske og eksistensialistiske tenkere er at subjektivitet, erfaring, persepsjon og mening må forstås ut fra menneskets aktive engasjement i verden og med andre. Fenomenologien berører dermed grunnleggende aspekter ved vår forståelse av selvet, følelser, kroppen, erfaringer med andre, kjønn, estetikk og kultur.

Emnet skal gi en innføring i fenomenologi og eksistensfilosofi som filosofiske tradisjoner, med basis i orginaltekster. Det skal også aktualisere fenomenologiske problemstillinger i lys av nyere utviklinger og en bredere samtidsfilosofisk horisont, som for eksempel nyere kognisjonsvitenskap, språkfilosofi og/eller dagens feministiske filosofi.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- god kjennskap til tenkere i den fenomenologiske tradisjonen.
- kunnskap om de ulike fenomenologiske og eksistensfilosofiske tilnærmingene til persepsjon, mening, språk, intersubjektivitet og kultur.
- kunnskap om hvordan fenomenologien bidrar til aktuelle samtidsfilosofiske og vitenskapelige debatter omkring persepsjon, mening og kognisjon, samt de ulike debattene omkring språk, kjønn, kulturell erfaring og identitet.

Ferdigheter:
- evne til å fremstille og argumentere for og imot ulike posisjoner innenfor fenomenologi og i relasjon til aktuelle systematiske problemstillinger.
- evne til å orientere seg i litteraturen i feltet, og finne komplementerende litteratur av relevans til en gitt eller selvvalgt problemstilling.
- evne til å løse problemstillingen på en selvstendig måte gjennom et skriftlig arbeid (essay).

Læringsformer og aktiviteter

Seminar/forelesning, veiledning fra faglærer og egenaktivitet.

Emnet har to alternative vurderingsformer (se 'mer om vurdering') med ulik obligatorisk aktivitet som må være fullført for å gå opp til eksamen:

- For vurderingsform oppgave/skoleeksamen kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet.
- For vurderingsform oppgave kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet, 80 % oppmøte på seminar og godkjent muntlig presentasjon (15 minutter).

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltagelse på seminar
  • Muntlig presentasjon
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Emnet har to alternative vurderingsformer studentene velger mellom: 'oppgave/skoleeksamen' og 'oppgave'. Se 'læringsformer og aktiviteter' for nærmere informasjon om ulik obligatorisk aktivitet knyttet til de to vurderingsformene.

Vurderingsform 'oppgave/skoleeksamen': evaluering skjer gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer og en 6 timers skriftlig eksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Vurderingsform 'oppgave': evaluering gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer.

For begge vurderingsformer gjelder følgende praktiske opplysninger vedrørende essayet: Lengde: 4400-6000 ord. Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum legges opp i henhold til seminaret man følger og i samråd med faglærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 05.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU