course-details-portlet

FI2101 - Åpent fordypningsemne 1 i filosofi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 5/10 6 timer
Oppgave 5/10

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fordypningsemnet gjør det mulig å velge et område av filosofien man ønsker å fordype seg i. Studentene følger et av instituttets seminarer i tilknytning til fordypningsemnet. Det gis undervisning i flere områder av filosofifaget hvert semester (se studieplan for flere detaljer).

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap:
- Mer inngående kunnskap om et bestemt tema/problemfelt, evt. en bestemt filosof/et bestemt filosofihistorisk tema.

Ferdighet:
- Sammenlignet med basisnivået (1000-emner): økt evne til selvstendig å kunne argumentere for og imot, evt. drøfte ulike posisjoner i feltet.
- Evne til å orientere seg i litteraturen i feltet, og finne komplementerende litteratur med relevans for en gitt eller selvvalgt problemstilling.
- Evne til å løse problemstillingen på en selvstendig måte gjennom et skriflitg arbeid (essay).

Læringsformer og aktiviteter

Seminar/forelesning, veiledning fra faglærer og egenaktivitet.

Emnet har to alternative vurderingsformer (se 'mer om vurdering') med ulik obligatorisk aktivitet som må være fullført for å gå opp til eksamen:

For vurderingsform oppgave/skoleeksamen kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet.

For vurderingsform oppgave kreves det godkjent pensumliste som må leveres fysisk til instituttet, 80 % deltagelse på seminar og godkjent muntlig presentasjon (15 minutter).

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % deltagelse seminar
  • Muntlig presentasjon
  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Emnet har to alternative vurderingsformer studentene velger mellom: 'oppgave/skoleeksamen' og 'oppgave'. Se 'læringsformer og aktiviteter' for nærmere informasjon om ulik obligatorisk aktivitet knyttet til de to vurderingsformene.

Vurderingsform 'oppgave/skoleeksamen': evaluering skjer gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer og en 6 timers skriftlig eksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter.
Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Vurderingsform 'oppgave': evaluering gjennom essay hvor problemstilling utarbeides i samråd med faglærer.

For begge vurderingsformer gjelder følgende praktiske opplysninger vedrørende essayet: Lengde: 4400-6000 ord. Studenter anbefales sterkt å levere et utkast av essayet til veileder/faglærer for tilbakemelding i forkant av den endelige innleveringen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Pensum legges opp i samråd med faglærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 5/10

Innlevering 18.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 5/10

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 25.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 5/10

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 5/10

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 18.11.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU