FI1401 - Filosofihistorie 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/2
Skriftlig eksamen 1/2 4 timer

Faglig innhold

Vestlig filosofihistorie starter i antikkens Hellas, der Platon og Aristoteles bidro avgjørende til å prege filosofifaget slik vi kjenner det i dag. Etter renessansen reiste rasjonalisten René Descartes spørsmålet om bevissthetens og kunnskapens natur på en ny måte. I dag må alle kunnskapsteoretikere og moralfilosofer forholde seg til 1700-tallstenkeren David Hume.

Emnet består for en stor del av originaltekster, og hovedvekten legges på å gjøre studentene kjent med filosofenes egne skrifter. Disse blir imidlertid belyst ved kommentarlitteratur fra vår tid. Emnene gir også en generell oversikt over den vestlige filosofihistorien i perioden.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- har kunnskap om hovedtrekkene i de filosofiske posisjonene til Platon, Aristoteles, Descartes og Hume.
- har mer inngående kunnskap om noen sentrale tekster til ovennevnte filosofer.

Ferdigheter:
- har evne til å lese filosofiske originaltekster (i oversettelse) fra antikken til 1700-tallet og forholde seg til sekundærlitteratur om disse.
- har evne til å se argumentene til ovennevnte filosofer i forhold til hverandre, og til filosofiske problemstillinger i vår egen samtid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsgrupper og egenaktivitet. Det kreves 1 godkjent øvingsoppgave på 1600-3200 ord i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand for å kunne gå opp til eksamen. Øvingsoppgave gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en hjemmeoppgave og en 4 timers skriftlig sluttprøve (ingen tillatte hjelpemidler). Skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Hjemmeoppgaven skrives på grunnlag av den obligatoriske øvingen etter tilbakemelding fra kollokvieveileder og eventuelt veiledning fra faglærer. Hjemmeoppgaven skal være på 2400-4000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler. Pensumlisten inneholder også informasjon om tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI1102 7.5 01.09.2016
HFFI112 7.5 01.09.2016
FI1201 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2
Høst ORD Skriftlig eksamen 1/2
Vår ORD Oppgave 1/2
Vår ORD Skriftlig eksamen 1/2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.