course-details-portlet

FI1401 - Filosofihistorie 1

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 timer E
Oppgave 1/2

Faglig innhold

Vestlig filosofihistorie starter i antikkens Hellas, der Platon og Aristoteles bidro avgjørende til å prege filosofifaget slik vi kjenner det i dag. Etter renessansen reiste rasjonalisten René Descartes spørsmålet om bevissthetens og kunnskapens natur på en ny måte. I dag må alle kunnskapsteoretikere og moralfilosofer forholde seg til 1700-tallstenkeren David Hume. Emnet består for en stor del av originaltekster, og hovedvekten legges på å gjøre studentene kjent med filosofenes egne skrifter. Disse blir imidlertid belyst ved kommentarlitteratur fra vår tid. Emnene gir også en generell oversikt over den vestlige filosofihistorien i perioden.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

  • har kunnskap om hovedtrekkene i de filosofiske posisjonene til Platon, Aristoteles, Descartes og Hume
  • har mer inngående kunnskap om noen sentrale tekster til ovennevnte filosofer

Ferdigheter

Kandidaten

  • har evne til å lese filosofiske originaltekster (i oversettelse) fra antikken til 1700-tallet og forholde seg til sekundærlitteratur om disse
  • har evne til å se argumentene til ovennevnte filosofer i forhold til hverandre, og til filosofiske problemstillinger i vår egen samtid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsgrupper og egenaktivitet. Det kreves en godkjent øvingsoppgave på 1600-3200 ord i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand for å kunne gå opp til eksamen. Øvingsoppgaven gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en hjemmeoppgave og en 4-timers skriftlig skoleeksamen (ingen tillatte hjelpemidler). Hjemmeoppgaven (2400-4000 ord) tar utgangspunkt i samme oppgavetekst som øvingsoppgaven, men skal være en forbedret videreutvikling i lys av tilbakemelding som er gitt av seminarleder og eventuelt nærmere lesing av pensum. Skriftlig skoleeksamen tar i større grad sikte på å teste breddekunnskaper i emnet. Begge delene teller likt.

Begge eksamener må være bestått i samme semester. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FI1102 7.5 HØST 2016
HFFI112 7.5 HØST 2016
FI1201 7.5 HØST 2016
FI1001 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Skriftlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 1/2

Utlevering
21.11.2022

Innlevering
05.12.2022


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 E 12.12.2022 15:15 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU