FI1106 - Estetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Hva er kunst, kunstkritikk og estetikk? Og hvordan forholder vi oss til ulike estetiske fenomener i våre moderne liv? Hva gjør film, litteratur, maleri, installasjoner, reklame og selv-styling med vår selv-forståelse, og hvordan viser selvforståelsen seg i disse estetiske uttrykksformene? Gir kunst mening?

Kurset vil belyse hva det vil si å tolke og forholde seg kritisk til sanselige uttrykk gjennom ulike retninger i moderne filosofi, slik som fenomenologi, eksistensfilosofi, hermeneutikk og kritisk teori. Samtidig tar vi utgangspunkt i konkrete kunstverk og estetiske praksiser, og utforsker hvordan forholdet mellom kunst, samfunn og subjektivitet utspiller seg i en moderne estetisk kultur. Kurset passer både for deg som er interessert i det estetiske feltet som konsument eller fortolker, og deg som jobber utøvende med kunst og musikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- Kunnskap om sentrale modernistiske og post-modernistiske estetiske teorier.
- Kunnskap om sentrale problemstillinger innen et moderne estetisk felt.

Ferdigheter:
- Evne til å drøfte og belyse estetiske fenomener ved hjelp av moderne kunstkritikk og estetisk teori.
- Evne til å forstå og kritisk reflektere over ulike kunstuttrykk i forhold til spørsmål omkring det moderne selvet, kultur og samfunn.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsgrupper og egenaktivitet. For å kunne gå opp til eksamen kreves én godkjent øvingsoppgave på 1600-3200 ord i 12 pkt. Times New Roman, 1,5 linjeavstand. Øvingsoppgave gis bare i det semester det gis undervisning i emnet, men den er gyldig både dette og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en 4 timers skriftlig sluttprøve (ingen tillatte hjelpemidler).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler. Pensumlisten inneholder også informasjon om tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.