course-details-portlet

FI1000 - Tekst og argumentasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 4/10 4 timer
Oppgave 6/10

Faglig innhold

Emnet er dels teoretisk og dels praktisk. Studentene skal få innblikk i forskjellige retoriske grep og måter å organisere akademiske tekster på, og øvelse i å anvende disse teknikkene. Det gis en innføring i argumentasjons¬teori, med fokus på ulike argumentstrukturer og vurdering av ulike typer argumenters egenart og styrke, samt alminnelige feil i argumentasjon. Forholdet mellom språk og mening drøftes og eksemplifiseres ved temaer som definisjon og tolkning av setninger. Emnet gir videre en innføring i retoriske begreper, sjangeranalyse, skriveprosess og skriveteori, samt vurdering av informasjon og kilder. Målet er å gi studentene et bevisst forhold til argumentasjon og til egen skriving og skriveprosess, og redskaper til å håndtere utfordringer knyttet til tekstlesning og oppgaveskriving senere i studiet. Den praktiske siden ved emnet består dels i arbeid med skriveprosess og bevisstgjøring i forhold til egen skriving, dels i studentenes analyser av andres tekster.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
- Kunnskap om akademisk tenke- og skrivemåte.
- Kunnskap om argumentasjon, dokumentasjon og saklig fremstilling.
- Kunnskap om moderne argumentasjonsteori.
- Kunnskap om retorikk.
- Kjennskap til måter å organisere akademiske tekster på.
- Kunne håndtere utfordringer knyttet til skriving av akademiske tekster.

Ferdigheter:
- Evne til å lese akademiske tekster og kunne vurdere dem kritisk og selvstendig
- Evne til å kunne skrive akademiske tekster
- Evne til å anvende argumentasjonsteorien på å lese, analysere og vurdere tekster knyttet til sin fagtradisjon.
- Evne til å ha et bevisst forhold til egen skriving og skriveprosess.
- Evne til å etablere en egen akademisk stemme.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsopplegget består av forelesninger og gruppemøter. Det kreves godkjent obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen. For nærmere informasjon om obligatorisk aktivitet henvises det til Blackboard. Obligatorisk aktivitet kan kun gjennomføres i det semesteret det gis undervisning i emnet, men er gyldig både inneværende og det påfølgende semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent obligatorisk aktivitet

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en hjemmeoppgave (2800-4000 ord) som teller 60% og en 4 timers skriftlig skoleeksamen (ingen tillatte hjelpemidler) som teller 40%. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved gjentak av eksamen må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXFAC0008 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 6/10

Innlevering 09.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 4/10

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 6/10

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 04.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 4/10

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensformen er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has change as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU