FARM3002 - Nye prinsipper for medikamentell behandling av autotimmune sykdommer og kreft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg de molekylære prosessene som danner grunnlaget for utvikling av autoimmune lidelser og kreft. Sentrale tema vil være beskrivelse av ulike celletyper og signalmolekyler som deltar i inflammasjonsprosesser, prosessen fra normal celle til kreftcelle: malign transformasjon, celledeling og celledød og en beskrivelse av konseptet med gradvis akkumulering av mutasjoner i kreftceller, integrert med overgang fra premaligne vevsforandringer til invasiv kreft. Det vil også bli fokus på lymfocytters utvikling i thymus og beinmarg og hvordan immunsystemet ivaretar evnen til selvtoleranse.

Emnet vil fokusere på ulike behandlingsmodaliteter som benyttes i behandling av autoimmune sykdommer og kreft og det vil bli gitt en innføring i ulike prinsipper som danner grunnlaget for individualisert legemiddelbehandling der biologiske legemidlers virkemekanismer og bruksområde vil være i fokus. Ulike problemstillinger knyttet til forholdet mellom effektivitet, kostnader og etikk i bruken av legemidler vil også bli diskutert.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet kan studenten
- beskrive prosesser som danner grunnlaget for adaptiv immunitet, s.s. antigen presentasjon og stimulering av lymfocytter.
- redegjøre for hva som kjennetegner akutt og kronisk betennelse, hva som forårsaker betennelse, hvilke celletyper og signalmolekyler som er involvert og hvordan cellene virker sammen i betennelsesprosessen.
- beskrive lymfocytters utvikling og overlevelse i thymus og beinmarg.
- beskrive kreftcellers egenskaper og viktige cellulære mekanismer som danner grunnlaget for dannelse av tumorer.
- forstå prinsipper for individualisert legemiddelbehandling.
- gjøre rede for angrepspunkter for biologiske legemidler som benyttes i behandling av autoimmune lidelser og kreft.
- vise forståelse for prioriteringer i helsevesenet, med vekt på legemiddeløkonomiske og etiske perspektiver.


Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet kan studenten
- gjøre rede for hvilken rolle medikamentell behandling spiller i behandlingen av ulike autoimmune sykdommer og krefttyper
- kunne foreslå valg av legemiddel basert på genetiske og molekylære data i utvalgte autoimmune sykdommer og kreftformer
- beskrive behandlingsstrategier og prinsipper knyttet til palliativ / støttende behandling av kreftpasienter

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis i form av forelesninger og veiledning samt øvinger/gruppearbeid/presentasjoner.

Alternativ eksamensform kan bli valgt.


Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Gjentak av eksamen: Studenten må ha bestått obligatoriske aktiviteter og oppgaver for å få gå opp til eksamen. Dersom disse er gjennomført og godkjent i tidligere semester, er dette tilstrekkelig for å få gå opp til eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 05.12.2017 09:00 Hall A
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.06.2018 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.