EXPH0003 - Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Ved NTNU er det fire ex.phil. varianter. Variantene har en felles kjernedel som utgjør ca. 2/3 av emnet og en spesifikk variantdel på ca. 1/3. Hver variant utgjør likevel en integrert enhet.

Emnet gir et utvidet perspektiv på universitetsstudier ved NTNU gjennom en innføring i filosofi- og vitenskapshistorie, vitenskapsteori, etikk og politisk filosofi av relevans for studenter innenfor humaniora og samfunnsfag. I emnets fellesdel trekkes linjer fra antikkens verdensbilde til diskusjoner i vår egen samtid. Ulike syn på natur, menneske, viten, vitenskap, håndverk/kunst, moral, politikk, samfunn, rasjonalitet og argumentasjon tas opp fra både en historisk og en systematisk synsvinkel. I variantdelen legges det vekt på politisk filosofi, hermeneutikk, estetikk, modernitet og kjønnsperspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap

- Studenten skal ha innsikt i grunnleggende begrep, viktige tenkere og posisjoner i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori samt ha innsikt i noen grunnleggende begrep i logikk og argumentasjonslære.

- Studenten skal ha innsikt i ulike tradisjoner i politisk tenkning, slik som liberalismen og dens kritikere, i noen utvalgte temaer innenfor kunstfilosofi og estetikk, modernitet og kjønnsperspektiv, samt i hermeneutiske problemstillinger knyttet til vitenskap, kultur og samfunn.

Ferdigheter

- Studenten skal kunne gjengi og drøfte argumentasjonen i sentrale problemstillinger i filosofi- og vitenskapshistorien og i moderne vitenskapsteori.

- Studenten skal kunne relatere de ulike tidsepokene/temaene til hverandre og forstå sammenhengen i tenkningens historie.

- Studenten skal kunne reflektere over og drøfte problemstillinger innenfor politisk tenkning, estetiske diskusjoner, modernitet og kjønnsperspektiv, samt hermeneutiske aspekter ved egen kulturforståelse.

Generell kompetanse

- Studenten skal kunne forholde seg kritisk og reflekterende til sitt eget fagområde samt til vitenskapene generelt.

- Studenten skal ha faglig bakgrunn for å forstå viktige aktuelle spørsmål innenfor politikk, estetikk og kjønnsdebatt samt utvise forståelse for ens egen tids hermeneutiske bakgrunn.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. To øvingsoppgaver må være besvart og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Forelesningene tar for seg de store linjene i pensum og gir en grunnleggende historisk og systematisk innføring i begreper og tenkere/posisjoner. Seminarene er undervisning i mindre grupper, der studentene arbeider med øvingsoppgaver under veiledning. Øvingsoppgavene skal helst skrives i grupper på 3-5 personer, men kan også skrives parvis eller enkeltvis. Gjennom diskusjoner og oppgaveskriving skal studentene øves i vitenskapelig og filosofisk argumentasjon i så vel muntlig som skriftlig form.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave 2
  • Øvingsoppgave 1

Mer om vurdering

Vurderingen skjer gjennom en 4 timers skriftlig sluttprøve (ingen tillatte hjelpemidler). Det gis bokstavkarakter i emnet. For å gå opp til eksamen må to øvingsoppgaver (øvingsoppgave 1 og øvingsoppgave 2) i EXPH0003 være besvart og godkjent. Ved gjentak kan tidligere godkjente øvingsoppgaver i EXPH0003 erstatte tilsvarende øvinger i gjeldende semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Afrikastudier (BAFR)
Afrikastudier (ÅAFR)
Allmenn litteraturvitenskap (ÅALIT)
Arkeologi (BARK)
Dansevitenskap (BDANS)
Drama og teater (BDRAMA)
Drama og teater (ÅDRAMA)
Engelsk (ÅENG)
Europastudier (BEUROP)
Film- og medievitenskap (ÅFM)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Filmvitenskap (BFV)
Filmvitenskap (ÅFV)
Filosofi (BFI)
Filosofi (ÅFI)
Fonetikk (BFON)
Fransk (ÅFRAN)
Fremmedspråk (BFS)
Geografi (BGEOG)
Geografi (ÅGEOG)
Historie (BHIST)
Historie (ÅHIST)
Humanistiske fag (EMNE/HF)
Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (ÅKRL)
Kulturminneforvaltning (BKULMI)
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) (ÅSTS)
Kunsthistorie (BKUH)
Kunsthistorie (ÅKUH)
Latin (ÅLAT)
Lektorutdanning i geografi (MLGEOG)
Lektorutdanning i historie (MLHIST)
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)
Lektorutdanning i samfunnsfag (MLSAM)
Lektorutdanning i språkfag (MLSPRÅK)
Likestilling og mangfold (ÅLIMA)
Matematiske fag (ÅMATSTAT)
Medievitenskap (BMV)
Medievitenskap (ÅMV)
Musikkteknologi (BMUST)
Musikkvitenskap (ÅMUSV)
Nordisk og litteraturvitenskap (BNORDLIT)
Nordisk språk og litteratur (ÅNORD)
Pedagogikk (BPED)
Pedagogikk (ÅPED)
Politisk økonomi (BPOLØK)
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)
Religionsvitenskap (BRVI)
Religionsvitenskap (ÅRVI)
Rådgivning og voksnes læring (BRVL)
Samfunns- og idrettsvitenskap (BSAMIDR)
Samfunnskunnskap (ÅSAM)
Samfunnsvitenskapelige fag (EMNE/SV)
Samfunnsøkonomi (BSØK)
Samfunnsøkonomi (MSØK/5)
Samfunnsøkonomi (ÅSØK)
Sosialantropologi (BSANT)
Sosialantropologi (ÅSANT)
Sosiologi (BSOS)
Sosiologi (ÅSOS)
Spansk (ÅSPANSK)
Språk og litteratur (BSPRÅL)
Statsvitenskap (BPOL)
Statsvitenskap (ÅPOL)
Tysk (ÅTYSK)
Årsstudium i biologi og kjemi (ÅBIKJ)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til et bachelor- eller lektorprogram i humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, eller til emnestudier/årsstudier i humaniora eller samfunnsvitenskap.

Kursmateriell

Pensum finnes på www.ntnu.no/exphil

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXH001 7.5 01.09.2013
EXH0210 7.5 01.09.2013
EXPH0001 7.5 01.09.2013
EXPH0002 7.5 01.09.2013
EXPH0004 7.5 01.09.2013
EXPH0005 7.5 01.09.2013
EXPH0006 7.5 01.09.2018
EXPH6001 7.5 01.09.2013
EXPH6002 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 08.12.2018 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.