course-details-portlet

ERG3011 - Forskning og utvikling i ergoterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Aktuell forskning og utviklingsarbeid innen ergoterapi
Vitenskapsteori
Forskningsmetode
Forskningsetikk

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal tilegne seg innsikt i vitenskapelig forskning innen ergoterapi. Studentene studerer ulike teoretiske perspektiver og vitenskapelige metoder. Emnet skal gi studentene mulighet til å koble teori og praksis. Aktuelle internasjonale og nasjonale forsknings- og utviklingsprosjekt presenteres.

Kunnskap: Studenten skal
-gjenkjenne forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner innen ergoterapi, ha kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske retninger, og kunne gjøre rede for hvordan disse preger vår virkelighetsoppfatning
-forstå sammenhengen mellom metode, problemstilling og forskningsspørsmål og vise innsikt i forskningsprosessen, strategi, design og metodevalg, datainnsamling, bearbeiding og rapportering
-tenke globalt og handle lokalt

Ferdighet: Studenten skal
-være i stand til å nyttiggjøre seg forskningsrapporter og forskningsresultater i sin yrkesutøvelse innen ergoterapi
-utforme prosjektskisse for bacheloroppgave

Generell kompetanse: Studenten skal
-vise innsikt og forståelse for forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet og taushetsbelagte data
-forstå betydningen av å ivareta menneskeverd og menneskerettigheter innen forskning og fagutvikling
-vise respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og ivaretar krav til konfidensialitet

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker studentaktive læringsformer som PBL, medstudentevaluering, prosjektarbeid i grupper i tillegg til forelesninger, ferdighetstrening, seminarer, oppgaver, og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Studentene må selv kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av obligatorisk timeplanlagt undervisning for å få gå opp til påfølgende eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Studentene skal lage en prosjektskisse for bacheloroppgaven. Prosjektskissen legges fram og presenteres for medstudentene (opponenter) og sensorene på et seminar. Prosjektet blir vurdert i forhold til kvaliteten på rapporten, framlegget og opponering av medstudenter.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider. Ved utsatt eksamen må studenten(e) skrive om prosjektskissen for bacheloroppgaven. Kontinuasjonen foregår individuelt eller i grupper avhengig av om studenten skal skrive en individuell eller gruppebasert bacheloroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG2001 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 1
ERG2011 Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser del 2. Fokus på folkehelse og livsstilsykdom
ERG3031 Ergoterapi i samfunnet
ERG3001 Prosjektledelse i ergoterapi

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger på læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave (1) 100/100

Utlevering 23.02.2021

Innlevering 04.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Seminar: 5/3, 2021
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU