course-details-portlet

ERG2011 - Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser - del 2 - Fokus på folkehelse og livsstilsykdom

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Muliggjørelse
Helsefremming
Folkehelse
Mestringsstrategier
Rehabilitering/Habilitering
Uhelse
Helseutfordringer i velferdssektoren
Tilpasning av omgivelser/tekniske hjelpemidler

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studenten skal innhente kunnskap om folkehelse og ulike helseutfordringer i velferdssektoren: tilegne seg kunnskap om forebyggende, helsefremmende og rehabiliterende/habiliterende tiltak. Få kompetanse om tilpasning av omgivelser, inklusive bruk av hjelpemidler.

Kunnskap: Studenten skal
-ha kunnskap om mestring og mestringsstrategier
-ha kunnskap om ulike kommunikasjonsstrategier i endringsarbeid
-beskrive ulike faktorer som påvirker menneskets livssituasjon utfra et fysisk, psykisk, kognitivt og følelsesmessig perspektiv
-gjøre rede for folkehelsesykdommer, livsstilsykdommer og fremtidens helseutfordringer i velferdssektoren, herunder også demenstilstander
-beskrive uhelse som begrep, og forstå bakenforliggende faktorers betydning for forekomst av uhelse 
-beskrive habiliteringens funksjon når det gjelder støtte og behandling til barn, ungdommer og voksne med varige funksjonsnedsettelser
-gjøre rede for tekniske hjelpemidlers betydning for å muliggjøre delaktighet og integrering i samfunnet for mennesker med psykososial eller somatisk funksjonsnedsettelse

Ferdighet: Studenten skal
-kunne benytte muliggjørende ferdigheter og strategier
-beskrive og sammenligne ulike teorier om fysisk, kognitiv, sosial og personlig utvikling, samt diskutere ulike faktorer som påvirker menneskers livslengde og livskvalitet
-kunne benytte og vurdere kartleggingsintrumenter ved ulike helseutfordringer
-kunne analysere og dokumentere hvordan tekniske hjelpemidler og tilpasning av bosted/arbeidsplass/skole kan bidra til aktivitet og deltakelse hos enkeltindivider
-ha en innovativ tilnærming ved valg av løsninger

Generell kompetanse: Studenten skal
-vise kompetanse i folkehelse og forebygging av livsstilssykdommer ved livsstilsendring og helsepedagogikk
-vise kompetanse i tilpasning av omgivelser
-kunne lese vitenskapelige artikler og benytte kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker studentaktive læringsformer som PBL, medstudentevaluering og videre arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Studentene må selv kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av teoretisk obligatorisk undervisning for å få gå opp til påfølgende eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor i ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
ERG1011 Anatomi og fysiologi
ERG1022 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 14.06.2021

Innlevering 17.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU