course-details-portlet

ERG2001 - Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser - del 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Ergoterapiprosess/arbeidsprosessmodell, sykdomslære, evidens, klinisk resonnering, kartlegging, målarbeid, intervensjon, dokumentasjon, ADL.

Læringsutbytte

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskap om funksjonsnedsettelser forårsaket av diagnoser med høy prevalens i befolkningen og ergoterapeutisk intervensjon i tilknytning til disse.
Kunnskap: Studenten skal
-beskrive metoder og strategier som kan fremme klientsentrert praksis og brukermedvirkning
-gjøre rede for diagnoser innen nevrologi, ortopedi, reumatologi, psykiatri og geriatri med høy prevalens i befolkningen, og beskrive hvordan disse kan forårsake redusert deltakelse i samfunnet
-gjøre rede for rehabiliteringens rolle for at pasienten skal gjenvinne så høy funksjons- og aktivitetsevne som mulig etter skade eller sykdom
-beskrive prinsipper for ergoterapeutisk intervensjon, metoder og strategier ved psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser
-beskrive ergoterapeutisk intervensjon i tilknytning til nedsettelse av ADL - funksjoner
-tilegne seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Ferdighet: Studenten skal
-benytte kartleggingsinstrumenter for somatisk og kognitiv funksjonsutredning
-ved bruk av en arbeidsprosessmodell kunne planlegge ergoterapeutisk intervensjon med utgangspunkt i et helseproblem
-demonstrere klinisk resonnering i ergoterapeutisk intervensjon
-fremme utføring av aktivitet i samarbeid med mennesker med helseproblemer


Generell kompetanse: Studenten skal
-være fortrolig med ergoterapeutiske målsetninger, intervensjoner og evalueringer under veiledning
-forstå betydningen av kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Studiet bruker studentaktive læringsformer som PBL, medstudentevaluering og videre arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet.Studentene må selv kunne dokumentere at de har deltatt i minst 80 % av obligatorisk timeplanlagt undervisning for å få gå opp til påfølgende eksamen. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor ergoterapi påfølgende semester, i henhold til universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
ERG1011 Anatomi og fysiologi
ERG1021 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Ergoterapi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 06.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 29
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU