ERG2001 - Psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser-del1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Ergoterapiprosess/arbeidsprosessmodell, sykdomslære, evidens, klinisk resonnering, kartlegging, målarbeid, intervensjon, dokumentasjon, ADL.

Læringsutbytte

Hensikten med emnet er at studenten skal tilegne seg kunnskap om funksjonsnedsettelser forårsaket av diagnoser med høy prevalens i befolkningen og ergoterapeutisk intervensjon i tilknytning til disse.
Kunnskap: Studenten skal
-beskrive metoder og strategier som kan fremme klientsentrert praksis og brukermedvirkning
-gjøre rede for diagnoser innen nevrologi, ortopedi, reumatologi, psykiatri og geriatri med høy prevalens i befolkningen, og beskrive hvordan disse kan forårsake redusert deltakelse i samfunnet
-gjøre rede for rehabiliteringens rolle for at pasienten skal gjenvinne så høy funksjons- og aktivitetsevne som mulig etter skade eller sykdom
-beskrive prinsipper for ergoterapeutisk intervensjon, metoder og strategier ved psykososiale og somatiske funksjonsnedsettelser
-beskrive ergoterapeutisk intervensjon i tilknytning til nedsettelse av ADL - funksjoner
-tilegne seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling.

Ferdighet: Studenten skal
-benytte kartleggingsinstrumenter for somatisk og kognitiv funksjonsutredning
-ved bruk av en arbeidsprosessmodell kunne planlegge ergoterapeutisk intervensjon med utgangspunkt i et helseproblem
-demonstrere klinisk resonnering i ergoterapeutisk intervensjon
-fremme utføring av aktivitet i samarbeid med mennesker med helseproblemer
-ha tilegnet seg kunnskap og ferdigheter om kreativt samarbeid om utvikling av en nyskapende, innovativ idé som svar på en konkret problemstilling

Generell kompetanse: Studenten skal
-være fortrolig med å dokumentere skriftlige vurderinger i pasientjournaler, ergoterapeutiske målsetninger, intervensjoner og evalueringer under veiledning
-forstå betydningen av kunnskapsbasert praksis

Læringsformer og aktiviteter

PBL (Problem Basert Læring)
Utfyllende informasjon:
Studiet bruker PBL som læringsmetode. Dette innebærer arbeid i basisgrupper i tillegg til forelesninger, seminarer, oppgaver, ferdighetstrening, gruppearbeid og selvstudie.

Obligatoriske arbeidskrav:
- Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene.
- Studenten skal ha deltatt i og bestått 24-timers innovasjonsprogram (Idèlab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid før Bacheloroppgaven ERG3901 kan påbegynnes. Nærmere informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

  • IDELAB
  • Obl.arbeidskrav

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Kontinuasjon gjennomføres i henhold til eksamensplanen for bachelor ergoterapi som ligger på universitetets hjemmesider.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1001 Introduksjon til ergoterapi
ERG1011 Anatomi og fysiologi
ERG1021 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltagelse i aktivitet

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur ligger i den digitale læringsplattformen. Veiledning i valg av litteratur gis av emnelærer.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.10.2017 12:30 E211- 2.etg. , C024 - underetg.
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 12.02.2018 09:00 C024-underetg.Fløy C , E208 - 2.etg. Fløy E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.