EPR2021 - Praksis 2 Ergoterapi for helsefremming og folkehelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Evaluert praksis 100/100

Faglig innhold

Ergoterapifaglig arbeid med utgangspunkt i fagene:
Anatomi og fysiologi
Sykdomslære og funksjonshemming med spesielt fokus på neurologi, ortopedi, reumatologi og geriatri
Psykologi og helsepedagogikk
Etikk
Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning
Yrkesetikk og faglig fundament i rollen som helsearbeider
Aktivitets/Funksjonsanalyse
Arbeidsprosessmodell i ergoterapi
Velferdsteknologi, universell utforming og innovasjon

Læringsutbytte

Hensikt med emnet er at studentene skal øve på, og reflektere over sentrale ferdigheter for yrkesutøvelsen i møte med borgere/brukere/pasienter. Studentene trenes i kommunikasjon, datainnsamling, analyse, ergoterapeutisk behandling/intervensjon og dokumentasjon. Studentene får innsikt i funksjonsnedsettelser, livsstilssykdommer og samfunnets utfordringer for å møte ulike behov i befolkningen.

Kunnskap: Studenten skal
-nyttiggjøre seg relevant kunnskap fra teoriemnene (naturvitenskaplige og samfunnsvitenskaplige emneområder) sammen med kunnskap i ergoterapifaget i et hvert møte med mennesker i praksis
-vise innsikt i utfordringer mennesker med ulike livsstilssykdommer kan møte i hverdagen
-forstå betydningen av tverrprofesjonelt arbeid for å fremme folkehelse, og ved vurdering av relevante velferdsteknologiske løsninger
-vise innsikt i utfordringer mennesker med nevrologiske, ortopediske, reumatologiske, geriatriske og/eller psykiske sykdommer kan møte i hverdagen
- vise innsikt i utfordringer mennesker med ulike livsstilssykdommer kan møte i hverdagen.

Ferdighet: Studenten skal
-benytte seg av relevant teori og forskning i forhold til aktuelle problemstillinger i praksis
-utarbeide mål og planer i samarbeid med brukeren, og andre aktuelle samarbeidspartnere med utgangspunkt i den enkeltes ressurser og behov
-kommunisere terapeutisk med personer uavhengig av deres alder, rolle, bakgrunn og kultur
-gjennomføre rapportering og dokumentasjon med utgangspunkt i den enkelte bruker og i samarbeid med veileder
-bruke ergoterapeutiske metoder, verktøy og redskaper til kartlegging og behandling
-benytte muliggjørende ferdigheter/strategier i møte med andre
-søke veiledning og overholde sitt kompetansenivå, samt samarbeide tverrfaglig

Generell kompetanse: Studenten skal
-gjennomføre all sin praksis kunnskapsbasert og i henhold til yrkesetiske retningslinjer for ergoterapeuter
-vise forståelse for enkeltmenneskets utfordringer i all yrkesutøvelse og reflektere over disse
-ta ansvar for egen læring ved å vise initiativ og selvstendighet
-være innovativ og løsningsorientert i sitt møte med brukerne

Læringsformer og aktiviteter

Praksis

Obligatoriske arbeidskrav:
Godkjent obligatorisk oppmøte i emnet. Obligatorisk oppmøte er nærmere beskrevet i fagplanen og timeplanene. I tillegg kommer praksisforberedelse i en uke som første del av praksisperioden. Veiledningsgrunnlaget skal leveres for godkjenning før oppstart i praksis.
Midtveis i praksisperioden skal studenten levere en skriftlig refleksjonslogg. En skriftlig oppgave relatert til fokus for praksisperioden må presenteres på seminar etter at praksisperioden er avsluttet. De skriftlige arbeidene og den muntlige presentasjonen må være godkjent for at praksis skal være bestått.

Mer om vurdering

Vurderingsformer:
Klinisk praksis, refleksjon og veiledning

Utfyllende om kontinuasjon:
Studenter som får vurderingen ikke-bestått resultat i en praksis, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (BERG)

Forkunnskapskrav

ERG1011 Anatomi og fysiologi for ergoterapi
ERG1021 Helse og aktivitet
ERG1041 Deltagelse i aktivitet
ERG1031 Introduksjon til universell utforming og velferdsteknologi
EPR1001 Praksis 1. Aktivitet og mestring

Kursmateriell

Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Gjøvik har ressurslitteratur.
En oversikt over oppdatert ressurslitteratur legges ut i det digitale læringsrommet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evaluering av Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Evaluert praksis** 100/100

Innlevering
04.11.2017

Vår ORD Evaluert praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig presentasjon: 20/11-17
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.