EP8405 - Turbulens

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år. Emnet går neste gang høsten 2018 og deretter igjen høsten 2020.
Følgende hovedtema behandles:
- Turbulensstruktur og dynamikk: anisotropi, virvling, trykkets betydning, massekrefter og rotasjon.
- Avanserte beregningsteknikker: direkte- og large-eddy simulering, rapid-distortion teori.
- Modellering i fysisk og spektralt rom: Transportmodeller for Reynolds-spenningene, algebraiske forenklinger, nær-vegg modellering, spektral modellering.

Læringsutbytte

Kurset skal gi inngående kunnskaper i noen utvalgte emner for derved å oppnå en dypere innsikt både i teori og matematiske modeller for turbulente strømninger. Dette inkluderer god kjenskap til de viktigste strømningsfenomene som opptrer i turbulente skjærstrømninger samt begreper og størrelser som benyttes til å kvantifisere disse både i numeriske simuleringer og laboratorieeksperimenter. Kurset omfatter også en grundig gjennomgang av de fundamentale forskjellene mellom direkte, large-eddy, og RANS-baserte simuleringer.
I ettertid forventes det at studentene skal ha god kjennskap til de fysiske prosessene i en turbulent strømning og forstå hvordan mekanisk energi transporteres og transformeres i turbulensen. Etter fullført kurs skal studentene likeledes forstå forskjellen mellom turbulent virvling og turbulent energi. Studentene skal kunne velge riktig simuleringsstrategi for å løse et spesifikt strømningsproblem. De skal også kunne angi størrelsen på en gitt simulering og hvordan denne avhenger av valgt strategi. Endelig skal studentene kunne avgjøre hvorvidt det er behov for en ikke-stasjonære (transiente) simulering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer, selvstudium og frivillige øvinger. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter et godt grunnlag i strømningsmekanikk og noe kjennskap til turbulens.

Kursmateriell

Kursnotater, tidsskriftartikler, bokkapitler (alt på engelsk).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO1014 7.5

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.